Wykaz aktualnych opłat obowiązujących w ROD „Słomin”

OPŁATY

za użytkowanie działek w ROD „Słomin”
w 2017 ROKU

Rodzaj opłaty Kwota
1. Składka członkowska PZD Uchwała Nr 9/XI/2016 KR PZD z dnia 15 grudnia 2016r 6,00 zł od działki
2. Opłata ogrodowa na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD Uchwała Nr 5/2017 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 1.04.2017r.
– opłata na inwestycje, konserwacje infrastruktury ogrodowej i remonty oraz zarządzanie ROD 0,84 zł/m²
– opłata ogrodowa energetyczna 15,00 zł od działki
– opłata ogrodowa wodna 8,00 zł od działki
– opłata za wywóz śmieci 79,00 zł od działki
– opłata na wynagrodzenie gospodarza ogrodu 120,00 zł od działki
3. Opłata partycypacyjna Uchwała Nr 11/XI/2016 KR PZD z dnia 15 grudnia 2016r 0,07 zł/m²

Terminy opłat: 30 czerwca 2017r

Pod koniec kwietnia zostanie opublikowana tabela opłat dla poszczególnych działek.

Opłaty dokonujemy na konto ROD „Słomin”: Volkswagen Bank Nr konta 43 2130 0004 2001 0487 6694 0001

Uwaga! Ponieważ na drukach przekaz pocztowy, przelew w rubryce „wpłata tytułem” jest niewiele miejsca na wpisy, Zarząd Rod „Slomin” prosi o wpisywanie niżej podanych symboli przy wpłacanych kwotach i tak:

  • składka członkowska – SC
  • opłata na rzecz ogrodu – OO
  • opłata partycypacyjna – OP

Pozwoli to księgowości umieszczanie wpłat w odpowiednie kolumny opłat i w związku z tym na zmniejszenie reklamacji ze strony Państwa.

Przypominamy, że nieterminowe wpłaty skutkować będą naliczaniem ustawowych odsetek.

W tym roku podobnie jak w poprzednim konsekwentnie będziemy przestrzegać przepisów Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

§ 18 ust.1
„W przypadku nie opłacania opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.”

Zarząd ROD „Słomin”


ARCHIWUM

OPŁATY

ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM DZIAŁEK
W 2014 ROKU

Rodzaj opłaty Kwota
1. Składka Członkowska (Uchwała Krajowej Rady ROD) 0,19 zł/m²
2. Opłata na rzecz Ogrodu 0,98 zł/m²
3. Opłata energetyczna 50,00 zł/działka
4. Partycypacja w kosztach modernizacji sieci energetycznej ogrodu „Słomin” 100,00 zł/działka
5. Opłata (ekwiwalent) za niewykonane prace na rzecz ogrodu 5 PLN x 6 godz (Uwaga: podstawą zwolnienia jest Uchwała Zarządu ROD „Słomin” podejmowana na wniosek zainteresowanego, /aby uzyskać zwolnienie należy złożyć wniosek do zarządu ROD/.) 30 zł/działki

TERMINY OPŁAT:

Pozycja: 1, 2, 3 do dnia 31 maja 2014r
Pozycja: 4 do dnia 30 czerwca 2014r
Pozycja: 5 do dnia 30 września 2014r

Wszystkie opłaty dokonujemy na konto ROD „Słomin” ;Volkswagen Bank Nr konta 43 2130 0004 2001 0487 6694 0001

Uwaga; ponieważ na drukach przekaz pocztowy, przelew w rubryce „wpłata tytułem” jest niewiele miejsca na wpisy; Zarząd Rod „Slomin” prosi o wpisywanie niżej podanych symboli przy wpłacanych kwotach i tak:

  • składka członkowska – SC
  • opłata na rzecz ogrodu – OO
  • opłata energetyczna – OE
  • opłata za niewykonane prace – OP
  • partycypacja w kosztach modernizacji sieci energ – IE

Pozwoli to księgowości umieszczanie wpłat w odpowiednie kolumny opłat i w związku z tym na zmniejszenie reklamacji ze strony Państwa.

Przypominamy, że nieterminowe wpłaty skutkować będą naliczaniem ustawowych odsetek. W poprzednim roku nie zastosowaliśmy tego przepisu z uwagi na wielokrotne zmiany we władzach naszego ogrodu i związanym tym organizacyjnym zamieszaniem, powstałym nie z Państwa winy.

W tym roku konsekwentnie będziemy przestrzegać przepisów Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego:
§ 29 ust.1 ”W przypadku nie opłacania w terminie do 31 maja składki członkowskiej lub innych opłat na rzecz ROD w ustalonym przez walne zebranie terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.”

Zarząd ROD „Słomin”


OPŁATY

ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM DZIAŁEK
W 2013 ROKU

Rodzaj opłaty Kwota
1. Składka Członkowska (Uchwała Krajowej Rady ROD) 0,19 zł/m²
2. Opłata na rzecz Ogrodu 0,97 zł/m²
3. Opłata energetyczna 0,02 zł/m²
4. Opłata wodna 0,02 zł/m²
Razem: 1,20 zł/m²
Opłata (ekwiwalent) za niewykonane prace na rzecz ogrodu 5 PLN x 6 godz (z opłat na rzecz ogrodu zwolnieni są użytkownicy, którzy ukończyli 80 lat) 30 zł/działki

TERMINY:

OPŁATY z poz. 2, 4 i 5 – WNOSIMY do dnia 31 sierpnia 2013 roku;
OPŁATĘ z poz. 3 – WNOSIMY do dnia 30 września 2013 roku.

WYJAŚNIENIA:

WYSOKOŚĆ OPŁAT Z POZ. 2 – 5 PRZYJĘTA UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD z dnia 29 czerwca 2013 roku.

UWAGA:

§ 42 REGULAMINU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO:

  • ust. 1 „W przypadku nie opłacenia w terminie do 31 maja składki członkowskiej lub innych opłat na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego w ustalonym przez walne zebranie terminie, zarząd obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.”
  • ust. 3 „Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto rodzinnego ogrodu działkowego albo datę wpłaty w kasie ogrodu.”