Regulamin ROD „Słomin”

R E G U L A M I N
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO ”SŁOMIN”

Wszyscy przebywający na obszarze Rodzinnego Ogrodu Rodzinnego „Słomin”w Słominie obowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 21 lutego 2014r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady obowiązujące na terenie ROD „Słomin”

1. Sprawy ogrodu prowadzi i reprezentuje go na zewnątrz Zarząd ROD.

2. Sprawy gospodarcze zapewniające funkcjonowanie ogrodu i obsługa techniczna infrastruktury ogrodowej należą do obowiązków gospodarza. Sposób kontaktowania się z Zarządem i gospodarzem przekazywane są aktualnymi komunikatami na tablicy ogłoszeń.

3. Integralną częścią ogrodu jest działka, która powinna być zagospodarowana zgodnie z Regulaminem ROD.

4. Działka może być wyposażona w altanę, szklarnię, tunel foliowy, okna inspektowe, studnię, sieć wodociągową i elektryczną, zbiorniki wodne, pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne , kąciki wypoczynkowe i inne urządzenia rekreacyjne.

5. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

6. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

7. Działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo). Eksploatacja szamba i wywóz nieczystości musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

8. Sposób budowy i posadowienia szklarni, tunelu foliowego, okna inspektowego pergoli, trejaży, ogrodzenia działki, nasadzeń drzew i krzewów regulują odpowiednio przepisy zawarte w §62 do §72 Regulaminu ROD

9. Działkowiec zobowiązany jest do zwalczania na działce chorób i szkodników roślin. Może stosować chemiczne zabiegi koniecznie powiadamiając o tym sąsiadów.

10. Działkowiec obowiązany jest;
– dbać o estetyczny wygląd działki i ogrodu,
– nie zakłócać spokoju sąsiadom,
– utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach lub na całej szerokości gdy do nich przylega działka z jednej strony,
– utrzymywać w czystości obiekty socjalne ogrodu.

11. W naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym zabrania się:
– zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia wszelkimi odpadami pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
– wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
– gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy, a obniżających jej estetyczny wygląd,
– wznoszenia szop, komórek, toalet wolnostojących, klatek itp.,
– spalania na terenie ROD wszelkich odpadów w okresie od 1 maja do 30 września,
– parkowania na drogach i alejkach poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi,
– poruszania się po drogach i alejkach wszelkimi pojazdami z prędkością większą niż 10 km/h,
– wjazdu na teren ogrodu pojazdami o ciężarze powyżej 5 ton, bez zgody Zarządu ROD,
– mycia i naprawiania na terenie ogrodu – także w miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,
– polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni także pneumatycznej,
– wprowadzania i trzymania na terenie ogrodu groźnych psów bez smyczy i kagańca,
– naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodu, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym
– prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym,
– uprawy maku i innych roślin prawnie zabronionych na terytorium RP,
– usuwania z terenu ogrodu i działek drzew i krzewów ozdobnych, których wiek przekracza 10 lat, bez zgody Wójta Gminy Raszyn,

12. Korzystanie z energii elektrycznej i ujęć sieci wodociągowej może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez walne zebranie ROD.

13. Za szkody wyrządzone przez osoby przebywające w ogrodzie za zgodą działkowca odpowiada zapraszający.

14. Zarząd ROD zastrzega sobie prawo do informowania działkowiczów o nieprzestrzeganiu powyższych zasad wykorzystując zapis monitoringu. Informacje w formie zdjęć będą umieszczane w gablotach i na stronie internetowej.

Zarząd ROD Słomin