UCHWAŁA Nr 1/XVII/2014

UCHWAŁA Nr 1/XVII/2014
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 9 stycznia 2014r.
w sprawie interpretacji postanowień Statutu Polskiego Związku Działkowców w świetle zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z art. 65 ust 2 ustawy Statut Polskiego Związku Działkowców zachowuje moc obowiązującą, za wyjątkiem postanowień sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nową ustawą o ROD. Z tego względu Krajowa Rada PZD uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Statutu PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD i wydanie, na podstawie kompetencji wynikającej z § 150 ust. 2 pkt 5 Statut PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów PZD do czasu uchwalenia nowego Statutu PZD.

W wyniku przeprowadzonej analizy należy uznać za zasadne, iż sprzeczność z nową ustawą zachodzi w szczególność w zakresie przepisów Statutu PZD odwołujących się wprost do ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz regulujących takie kwestie jak: zagadnienie prawa do działki w zakresie jego ustanawiania oraz powiązania z członkostwem w PZD; przydziału prawa do działki w przypadku śmierci członka PZD lub rozwodu małżonków będących działkowcami; zakresu działalności jaką może prowadzić PZD.

Z powyższych względów, działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 5 Statutu PZD, Krajowa Rada PZD stwierdza:

§ 1
Z dniem 19 stycznia 2014r. w Statucie PZD:
1. Traci moc § 1 ust. 2.
2. W § 3 ust. 2 uzyskuje brzmienie: „PZD działa poprzez swoje organy ustanowione niniejszym statutem”.
3. W § 5 ust. 1 pkt 1 uzyskuje brzmienie:
„1. ustawa – ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych ,”
4. W § 5 ust. 1 pkt 5 uzyskuje brzmienie:
„5) przydział działki – ustanowienie prawa do działki”.
5. Traci moc § 11 ust. 2.
6. § 12 uzyskuje brzmienie:
„1. Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne składa pisemne oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD. Oświadczenie to składa się w postaci deklaracji członkowskiej według wzoru ustalonego przez Prezydium Krajowej Rady.
2. Współmałżonek członka zwyczajnego może ubiegać się o członkostwo zwyczajne.”
7 . § 13 uzyskuje brzmienie:
„1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych w ROD następuje na mocy uchwały zarządu ROD.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych w nowym ROD następuje na mocy uchwały prezydium okręgowego zarządu.”.
8. Traci moc § 14 pkt 11-12.
9. § 16 uzyskuje brzmienie:
„Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca wspieranie celów i zadań PZD poprzez udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz wybranej jednostki organizacyjnej PZD.”
10. Traci moc § 29 ust. 1 pkt. 2.
11. Traci moc § 29 ust. 2.
12. Tracą moc §§ 31- 35.
13. W § 64 ust. 1 uzyskuje brzmienie:
„ 1. Działka w ROD przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych przede wszystkim na własne potrzeby.”
14. Tracą moc §§ 67 – 69.
15. § 70 ust. 1 uzyskuje brzmienie:
„1. Po przydziale działki nowo przyjęty wpłaca:
1) wpisowe,
2) opłatę inwestycyjną,
3) (-),
4) opłaty uchwalone przez walne zebranie zgodnie z niniejszym statutem, o ile poprzedni użytkownik ich nie uiścił.”
16. § 71 uzyskuje brzmienie:
㤠71
1. Wysokość opłaty inwestycyjnej ustala zarząd ROD według zasad określonych przez Krajową Radę.
2. Z opłat inwestycyjnych zwolniony jest:
1) przy zamianie działek w tym samym ROD,
2) współmałżonek lub osoba bliska przejmująca działkę,
3) były współmałżonek przejmujący działkę po rozwodzie.”.
17. W § 91 ust. 1 uzyskuje brzmienie:
„1. Zarząd reprezentuje interesy ROD przed organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w sprawach administracyjnych i podatkowych.”
18. W § 91 ust. 2 pkt 15) uzyskuje brzmienie:
„15) ustala wysokość opłaty inwestycyjnej wnoszonej według zasad określonych przez Krajową Radę,”.
19. Traci moc § 150 ust. 2 pkt 18).
20. Traci moc § 170 ust. 3.
21. Traci moc § 177.

§ 2
Tekst Statutu PZD, uwzględniający zastrzeżenia wskazane w § 1 niniejszej uchwały, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                  WICEPREZES                                                      PREZES

                 Wincenty KULIK                                          Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r.