Regulamin Postępowania Komisji Rozjemczych PZD

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA KOMISJI ROZJEMCZYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
uchwalony w dniu 7 grudnia 2006
Przez Krajową Komisję Rozjemczą PZD
na podstawie § 165 pkt. 3 statutu PZD
z dnia 6 kwietnia 2006 r.
ze zmianami wprowadzonymi przez
Krajową Komisję Rozjemczą:
Uchwałą nr 1/2007 z dnia 31.01.2007 r.
oraz
Uchwałą nr 3/2012 z dnia 21.03.2012 r.

(tekst jednolity)

I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
1. Regulamin postępowania Komisji Rozjemczych Polskiego Związku Działkowców, zwany dalej „regulaminem postępowania”, określa tryb postępowania komisji rozjemczych Polskiego Związku Działkowców zwanego dalej „Związkiem”.
2. W postępowaniu przed komisjami rozjemczymi obowiązują zasady równości oraz bezpośredniości stron.

§ 2
1. Podstawę postępowania komisji rozjemczych stanowią przepisy:
1) ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 169 poz. 1419), zwana dalej „ustawą”,
2) statutu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 kwietnia 2006 r. ze zmianami wprowadzonymi przez VIII i IX Zjazd Delegatów PZD, zwanego dalej „statutem”,
3) regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego, zwanego dalej „regulaminem”,
4) regulaminu postępowania komisji rozjemczych, zwanego dalej „regulaminem postępowania”.
2. W sprawach nie uregulowanych w przepisach wymienionych w ust. 1, komisje rozjemcze stosują inne przepisy obowiązujące Polski Związek Działkowców.

§ 3
1. Rozpoznawanie spraw przez komisje rozjemcze rodzinnych ogrodów działkowych oraz okręgowe komisje rozjemcze odbywa się jawnie, chyba że przepisy niniejszego regulaminu stanowią inaczej.
2. Rozpoznawanie spraw przez Krajową Komisję Rozjemczą odbywa się na posiedzeniach niejawnych.
3. Strony postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i robić z nich odpisy lub wyciągi.
§ 4
Komisje rozjemcze rozpoznając sprawy powinny:
1. dążyć do wszechstronnego zbadania i wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy,
2. rozstrzygać sprawy bezstronnie i obiektywnie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasa-dami współżycia społecznego,
3. przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia wszystkich istotnych okoli-czności sprawy.

§ 5
Strony i świadkowie będący członkami Związku obowiązani są do zgłoszenia się na wezwanie komisji i złożenia wyjaśnień zgodnie z prawdą, a wszystkie organy Związku do udzielania komisjom rozjemczym pomocy w zakresie prowadzonego przez nie postępowania.

§ 6
Komisje rozjemcze mogą podejmować z urzędu czynności jakie uznają za niezbędne dla całkowitego wyjaśnienia sprawy w ramach określonych niniejszym regulaminem.

§ 7
Komisje rozjemcze wszystkich szczebli prowadzą rejestr spraw, które wpłynęły do komisji na każdy rok oddzielnie oraz rejestr członków komisji rozjemczych.