Strona główna

POGODA W NASZYM OGRODZIE

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Zarówno „do” jak i „z” Ogrodu „Słomin” dojedziesz autobusami ZTM:

707
721
728

UWAGA! KOMUNIKATY!

Uwaga, komunikaty

KOMUNIKAT

Polski Związek Działkowców
Zarząd ROD „Słomin”
ul. Wierzbowa 2 , Słomin
05-090 Raszyn

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD „Słomin” w Słominie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 21 kwietnia 2018r /sobota/ w Szkole Podstawowej w Słominie przy ul. Wierzbowej 5. Początek obrad w pierwszym terminie – godz. 11.30, w drugim terminie – godz. 12.00.

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO  ZEBRANIASPRAWOZDAWCZEGO ROD „SŁOMIN”

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2017r .
 7. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2017r do 31.12.2017r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017r.
 9. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017r z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 10. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2018r,
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2017r.do 31.12.2017r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2107r.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia, w tym także: wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej, wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej, wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci, opłatę na wynagrodzenie gospodarza ogrodu.
 17. Uchwalenie planu inwestycji i remontów w ROD na 2018r.
 18. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2018r.
 19. Przyjęcie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 20. Sprawy różne w tym informacja o działaniach Zarządu ROD i OZM PZD w sprawie obrony ogrodu przed przejęciem przez spadkobierców dawnych właścicieli części gruntu ogrodu.
 21. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniu 14. 04. 2018r godz.12-13 w Biurze Zarządu ROD.

Za Zarząd ROD „Słomin”
Zygmunt Kluk

STRONY POLECANE PRZEZ ROD SŁOMIN


Polski Związek Działkowców
Biuletyn Informacyjny