Strona główna

 

POGODA W NASZYM OGRODZIE

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Zarówno „do” jak i „z” Ogrodu „Słomin” dojedziesz autobusami ZTM:

707
721
728

 

UWAGA! KOMUNIKATY!

Uwaga, komunikaty
Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD „Słomin” w Słominie zaprasza członków PZD naszego ogrodu na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2021 r. /sobota/  na terenie ogrodu na placu przy biurze Zarządu.

 Początek obrad w pierwszym terminie –  godz. 11.00
                      w drugim terminie –  godz. 11.30

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności oraz koniecznie maseczkę ochronną.

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZEGO  ROD „SŁOMIN”

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r. 
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach: 
1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r. 
4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
5) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
6) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za  2020 r. 
14. Projekt planu pracy na 2021 r.
15. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 r.
16. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
17. Dyskusja.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
2) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4) Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad. 

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu
w dniu 14 i 15 sierpnia 2021 r.
godz. 12-13 w Biurze Zarządu ROD.

_______

KOMUNIKAT
z dnia 26 marca 2021
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”
w sprawie korzystaniu z działek naszego ogrodu w czasie trwania trzeciej fali epidemii.

    Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że stosując się do zaleceń  KR Polskiego Związku Działkowców i organów państwowych,  możliwe jest przebywania na działkach w sposób ograniczony.

Dostęp do ogrodu będzie możliwy od 1 kwietnia 2021 roku wszystkimi furtkami, a od 6 kwietnia możliwy będzie wjazd na teren ogrodu bramami od strony Słomina i budynku biura Zarządu, pamiętając o tym że na alejkach ogrodu jest zakaz parkowania samochodów. 

 W celu zminimalizowania zagrożeń dla działkowców oraz zapewnienia prawidłowego  funkcjonowania ogrodu należy stosować poniższe zalecenia.

1. Pobyt na działce ograniczyć wyłącznie, do swojej działki.
2. Ograniczyć pobyt na działkach tylko do członków rodziny.
3. Obowiązek korzystania z rękawiczek przy otwieraniu  bram wjazdowych i furtek. 
4. Nakaz używania maseczek w trakcie poruszania się po alejkach ogrodu.
5. Korzystania ze wspólnych toalet ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad higieny i przepisów sanitarnych. 
Zarząd ROD warunkowo umożliwia dostęp do toalet. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, spowoduje ich zamknięcie. 
6. Zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z kontenerów na śmieci.

      Wyrażamy nadzieję, że do powyższych zaleceń podejdziecie ze zrozumieniem. Wszyscy powinniśmy dołożyć wszelkich starań w ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii. Jednocześnie, w związku z  sytuacją dynamicznie się zmieniającą, prosimy o śledzenie informacji i komunikatów na naszej stronie internetowej, jak również na tablicy ogłoszeń.  

                                                                       Zarząd ROD „Słomin”                             

STRONY POLECANE PRZEZ ROD SŁOMIN


Polski Związek Działkowców
Biuletyn Informacyjny