Strona główna

POGODA W NASZYM OGRODZIE

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Zarówno „do” jak i „z” Ogrodu „Słomin” dojedziesz autobusami ZTM:

707
721
728

 

UWAGA! KOMUNIKATY!

Uwaga, komunikaty
 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD „Słomin” w Słominie zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, które odbędzie się dnia 11 maja 2019 r. /sobota/ w Szkole Podstawowej w Słominie przy ul. Wierzbowej 5.

Początek obrad w pierwszym terminie – godz. 11.30
                                       w drugim terminie – godz. 12.00

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „SŁOMIN”

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2018 r. (merytoryczne i finansowe)
7. Sprawozdanie Zarządu ROD za kadencję 2015-2018.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 i za kadencję 2015-2018r.
9. Ocena Zarządu przez za 2018 oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
10. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
11. Projekt planu pracy i preliminarzy finansowych na 2019 r.
12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Głosowania.
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i nadelegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) w ROD w 2019 roku.
Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2019 r.
Przyjęcie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
17. Sprawy różne w tym informacja o działaniach Zarządu ROD i OZM PZD w sprawie obrony ogrodu przed przejęciem przez spadkobierców dawnych właścicieli części gruntu ogrodu.
18. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniu 27 i 28 kwietnia 2019 r. godz. 12-13 w Biurze Zarządu ROD.

Za Zarząd ROD „Słomin”
Zygmunt Kluk

STRONY POLECANE PRZEZ ROD SŁOMIN


Polski Związek Działkowców
Biuletyn Informacyjny