Aktualności, Ogłoszenia

W dniach 23-28 października 2020 r. 
na parkingu przy Budynku Zarządu
zostanie ustawiony kontener na odpady wielkogabarytowe.
/stare meble, sprzęt agd itp./
Gałęzie i odpady zielone nie nadające się do kompostownika działkowego wrzucamy do silosów.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

Do kontaktu i załatwiania bieżących spraw Zarząd ROD „Słomin” zaleca wykorzystywać pocztę elektroniczną. Adres e-mail:

ogrodyslomin@gmail.com

Na budynku biura Zarządu ROD powieszona jest skrzynka na listy, do której można wrzucać informacje, prośby, wnioski itp.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T
z dnia 12.05.2020 r.
w sprawie dyżurów członków Zarządu ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”, działając na podstawie rozdziału IV Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz Zarządzenia nr 9 Prezesa PZD z dnia 15.04.2020 r. w sprawie funkcjonowania ogrodów działkowych, informuje, że:

1. W 2020 roku dyżury członków Zarządu odbywać się w dniach :
– w miesiącu maju 16 i 30
– w miesiącu czerwcu 13 i 27
– w miesiącu lipcu 4, 11, 18 i 25
– w miesiącu sierpniu 1, 15, 22 i 29
– w miesiącu wrześniu 12 i 26
w biurze Zarządu w godzinach od 11.00 do 12.00

2. Zarząd wprowadza na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia zapewniające bezpieczeństwo dla interesantów oraz osób dyżurujących. Ograniczenia te dotyczyć będą liczby osób przebywających w biurze, jak również zachowania bezpiecznej odległości.
W biurze może przebywać tylko jeden interesant, rozmowa będzie prowadzona w odległości nie mniejszej niż 1,5 m., bezwzględnie w maseczce zakrywającej usta i nos.

3. Wobec ograniczeń o których mowa wyżej, zaleca się wykorzystywać do kontaktów i załatwiania sprawy pocztę elektroniczną. Adres e-mail:

ogrodyslomin@gmail.com

4. Na budynku biura Zarządu ROD powieszona jest skrzynka na listy, do której można wrzucać informacje, prośby, wnioski itp.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie odbywania walnego zebrania w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Słomin” w Słominie w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” w Słominie  działając w oparciu o Uchwałę Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. i  kierując się  troską     o zdrowie i życie naszych działkowców oraz biorąc też pod uwagę możliwości finansowego zabezpieczenia naszej statutowej działalności w oparciu o przyjęte w 2019 roku opłaty ogrodowe, na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rewizyjną ROD „Słomin” po wnikliwej  analizie postanowił:

1. Odstąpić od zwołania w 2020 roku walnego zebrania sprawozdawczego za 2019 rok i rozliczyć ten rok na przyszłorocznym walnym zebraniu.

2.  Przyjąć do realizacji projekty preliminarza finansowego i planu pracy na 2020 rok.

  Zarząd informuje również, że po dokonaniu  niewielkich korekt w planowanych wydatkach /zwiększone koszty wywózki odpadów, szczególnie zielonych, których gromadzenie  po zakazie spalania przerosło możliwości składowania w kompostownikach na działkach/ – zaliczkowe opłaty ogrodowe na 2020 rok zabezpieczą normalną działalność.

Apelujemy również do działkowców o maksymalne przerabianie odpadów zielonych w kompostownikach na własnej działce. Przypominamy, że w każdej chwili możecie zamówić rębak do gałęzi a zrębki wykorzystać do ściółkowania i kompostowania.

                                                                      Zarząd ROD „Słomin”   

Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek naszego ogrodu w czasie trwania epidemii.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa działkowców i członków ich rodzin podczas pobytu na działkach, Zarząd ROD „Słomin” nakazuje, aby osoby przebywające na terenach wspólnych ogrodu, stosowały się do zasad obowiązujących na terenach dostępnych publicznie. Zasłanianie ust i nosa oraz wkładanie rękawiczek w przypadku korzystania z wspólnych ujęć wody, otwierania i zamykania bram i furtek.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T
z dnia 18 kwietnia 2020 r.

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek naszego ogrodu
w czasie trwania epidemii.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że stosując się do zaleceń KR Polskiego Związku Działkowców możliwe jest przebywania na działkach, ale w sposób ograniczony.
1. Pobyt na działce ograniczyć wyłącznie, jak tylko to jest możliwe, do swojej działki.
2. Zaleca dotarcie do swojej działki pojazdem mechanicznym.
3. Zakaz pobytu na działkach osób spoza członków rodziny.
4. Obowiązek korzystania z rękawiczek przy otwieraniu bram wjazdowych i furtek.
5. Zakaz korzystania ze wspólnych toalet.
6. Zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z kontenerów na śmieci, gdzie „krzyżują” się drogi działkowców.

Wyrażamy nadzieję, że do powyższych zaleceń podejdziecie ze zrozumieniem. Wszyscy powinniśmy dołożyć wszelkich starań w ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii.
Jednocześnie w związku sytuacją dynamicznie się zmieniającą, prosimy o śledzenie informacji i komunikatów na naszej stronie internetowej, jak również na tablicy ogłoszeń.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T
z dnia 18.04.2020 r.

w sprawie dyżurów członków Zarządu ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” działając na podstawie rozdziału IV Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz Zarządzenia nr 9 Prezesa PZD z dnia 15.04.2020r. w sprawie funkcjonowania ogrodów działkowych informuje, że:

1. W 2020 roku dyżury członków Zarządu odbywać się w dniach :
– w miesiącu maju 16 i 30
– w miesiącu czerwcu 13 i 27
– w miesiącu lipcu 4, 11, 18 i 25
– w miesiącu sierpniu 1, 15, 22 i 29
– w miesiącu wrześniu 12 i 26
w biurze Zarządu w godzinach od 11.00 do 12.00

2. Zarząd wprowadza na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia zapewniające bezpieczeństwo dla interesantów oraz osób dyżurujących. Ograniczenia te dotyczyć będą ilości osób przebywających w biurze jak również zachowania bezpiecznej odległości.

3. Wobec ograniczeń , o których mowa w punkcie 2, kontakty i załatwianie spraw powinno następować w drodze telefonicznej i poczty elektronicznej. Adres e-mail i nr telefoniczny zostaną podane do 16.05.2020 r. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

W A Ż N E
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że nasz 
gospodarz, który od 20 marca 2020 r. odbywał kwarantannę, zakończył ją 02 kwietnia 2020 r., bez objawów chorobowych. Wrócił zatem do wykonywania obowiązków gospodarza ogrodu. Cieszymy się z tego faktu i życzymy mu zdrowia.
Jednocześnie, w związku z obecną, dynamicznie się zmieniającą, sytuacją, prosimy o śledzenie informacji i komunikatów publikowanych na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

z dnia 14 marca 2020r.

w sprawie działania Zarządu ROD ”Słomin” związanego ze zwołaniem i odbyciem walnego zebrania PZD w naszym ogrodzie w 2020r.

W związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych
sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz podjęciem przez Krajowy Zarząd PZD
Uchwały Nr 44/2020 z dnia 11.03.2020r. w sprawie wytycznych dla OZ PZD i
zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań w związku z
zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronowirusa COVID-19,
mając na uwadze troskę o zdrowie działkowców;

postanawia

1. Przełożyć termin walnego zebrania na okres 15 maja – 31 lipca 2020r.
2. W celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Słomin”, zarząd będzie pobierać od działkowców wpłaty
zaliczek na pokrycie opłat ogrodowych w 2020r. w wysokości identycznej
wynikającej z uchwał walnego zebrania z 2019 roku. Lista działek z określoną
kwotą zaliczki będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń i umieszczona na stronie
internetowej. Termin wpłaty do 30.06.2020.
3. Ostateczna wysokość opłat ogrodowych w 2020 r. i rozliczenie wpłat zaliczek
działkowców nastąpi po podjęciu uchwał przez walne zebranie naszego ogrodu
w późniejszym terminie.

Zarząd ROD „Słomin”