Walne zebranie

WALNE ZEBRANIE 25.04.2015

Porządek Walnego zebrania Sprawozdawczo-WYBORCZEGO ROD”Słomin”
25.04.2015

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.
 7. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 rok.
 9. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 10. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 15. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.
 16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 r.
 17. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 18. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD (według liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zarząd PZD).
 19. Wybory:
  a) Zarządu ROD,
  b) Komisji Rewizyjnej ROD,
  c) Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 20. Uchwalenie programu działania na okres kadencji.
 21. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia, w tym także:
  – wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,
  – wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej.,
 22. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 r.
 23. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad.

Dokumenty:

REGULAMIN Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD w ROD „Słomin” w Słominie dnia 25 kwietnia 2015 r.
PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWEJ WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „Słomin” w Słominie
z dnia 25.04.2015 r.

PROTOKÓŁ KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „Słomin” z dnia 25.04.2015 r.
UCHWAŁA Nr 1 /2015
UCHWAŁA Nr 2 /2015
UCHWAŁA Nr 3 /2015
UCHWAŁA Nr 4 /2015
UCHWAŁA Nr 5 /2015
UCHWAŁA Nr 6 /2015
UCHWAŁA Nr 7 /2015
UCHWAŁA Nr 8 /2015
UCHWAŁA Nr 9 /2015
PROTOKÓŁ z I posiedzenia Zarządu ROD „Słomin” w Słominie w dniu 25.04. 2015 r.
PROTOKÓŁ z I posiedzenia Komisji Rewizyjnej ROD „Słomin” w Słominie w dniu 25.04.2015 r.