Regulamin kontroli Komisji Rewizyjnych PZD

REGULAMIN KONTROLI
Komisji Rewizyjnych
Polskiego Związku Działkowców
wprowadzony Uchwałą Nr 1/II/2006 Krajowej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 15 listopada 2006 r.

I − Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania kontroli, a w szczególności:

cel i zadania kontroli w jednostkach organizacyjnych i organach Związku,
zasady i tryb przeprowadzenia kontroli
dokumentowanie ustaleń z kontroli,
zasady i tryb postępowania pokontrolnego.

§ 2

Celem kontroli jest badanie działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych i organów Związku w zakresie:

legalności tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, ustawy, statutu, regulaminu i uchwał organów statutowych
gospodarności tj. celowego, oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego oraz wykazania dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku
rzetelności tj. dokumentowania wszystkich czynności zgodnie ze stanem faktycznym

§ 3

Ogrodowe Komisje Rewizyjne dokonują okresowych ocen całokształtu działalności Zarządu ROD, przeprowadzają, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym kontrole działalności statutowej w tym finansowej zgodnie z § 96 Statutu PZD.
Okręgowe Komisje Rewizyjne, co najmniej dwa razy w roku przeprowadzają kontrolę działalności statutowej OZ, a kontrole w ROD w miarę potrzeb. Ponadto Okręgowe Komisje Rewizyjne dokonują badań i weryfikacji sprawozdań finansowych zarządu oraz zbiorczych sprawozdań finansowych ROD zgodnie z § 129 Statutu.
Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością statutową i finansową PZD, przeprowadza, co najmniej dwa razy w roku kontrolę działalności statutowej i finansowej Krajowej Rady, w tym gospodarki finansami, a kontrole okręgów i ROD w miarę potrzeby zgodnie z § 155 i 156 Statutu.