Regulamin kontroli Komisji Rewizyjnych PZD

III − Postępowanie pokontrolne

§ 13

Kierownik zespołu kontrolnego przekazuje protokół z kontroli wraz z załącznikami powołującemu zespół przewodniczącemu komisji rewizyjnej.
Przewodniczący, w zależności od ustaleń zawartych w protokole:
w razie niestwierdzenia podczas kontroli nie stwierdzono naruszeń obowiązujących przepisów, ani działań sprzecznych z ustalonym w Związku porządkiem prawnym i przypisanymi zadaniami, pozostawia protokół w aktach komisji rewizyjnej,
w razie stwierdzenia naruszenia przepisów, niewykonywanie powierzonych obowiązków, działania i zaniechania mające negatywny wpływ na prawa działkowców lub Związku, przekazuje protokół wraz z załącznikami organowi sprawującemu nadzór nad kontrolowanym,
w razie stwierdzenia w jednostce kontrolowanej rażące naruszenia przepisów, nadużycia finansowe, działania na szkodę działkowców lub Związku, przekazuje protokół wraz z załącznikami organowi sprawującemu nadzór nad kontrolowanym informując o konieczności podjęcia przez ten organ natychmiastowych działań przewidzianych statutem PZD oraz prawem powszechnie obowiązującym.

§ 14

Gdy zespół kontrolny Krajowej Komisji Rewizyjnej dokonywał kontroli działalności komisji rewizyjnej ROD, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej:
w razie niestwierdzenia uchybień, pozostawia protokół w aktach komisji,
jeżeli stwierdzono naruszenia przepisów, niewykonywanie zadań statutowych, zaniechania lub działania niezgodne z kompetencjami, przekazuje protokół wraz z załącznikami do okręgowej komisji rewizyjnej w celu podjęcia działań i decyzji zgodnie z kompetencjami określonymi statutem PZD,
W przypadku, gdy zespół kontrolny Krajowej Komisji Rewizyjnej dokonywał kontroli działalności okręgowej komisji rewizyjnej, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej:
w razie niestwierdzenia uchybień, pozostawia protokół w aktach komisji,
jeżeli stwierdzono naruszenia przepisów, niewykonywanie zadań statutowych, zaniechania lub działania niezgodne z kompetencjami, przedstawia wyniki kontroli na posiedzeniu plenarnym Krajowej Komisji Rewizyjnej w celu podjęcia działań i decyzji zgodnie z kompetencjami określonymi statutem PZD.
Do postępowania pokontrolnego, gdy kontrolę komisji rewizyjnej ROD wykonywała okręgowa komisja rewizyjna, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.