Aktualności, Ogłoszenia

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD „Słomin” w Słominie zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, które
odbędzie się dnia 27 kwietnia 2024r /sobota/ w Szkole Podstawowej w Słominie przy
ul. Wierzbowej 5. Początek obrad w pierwszym terminie – godz. 11.00
w drugim terminie – godz. 11.30
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek
zwyczajny PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który
może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „SŁOMIN”

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania, wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2023 r. i za kadencję.
8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskami.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
10. Projekt programu działania na kadencję 2024 – 2028 i projekt planu pracy na 2024 r.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Głosowania:
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2023 roku oraz za kadencję
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok
Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2023 roku i za kadencję
Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD
Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji
Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd
Delegatów PZD
Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 roku
Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2024 rok
Przyjęcie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
15. Sprawy różne w tym informacja o działaniach Zarządu ROD i OZM PZD w sprawie obrony
ogrodu przed przejęciem przez spadkobierców dawnych właścicieli części gruntu ogrodu.
16. Zakończenie obrad.
Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniu 20 i 21 kwietnia 2024 godz. 12 – 13
w Biurze Zarządu ROD.
Zarząd ROD „Słomin”