Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T
z dnia 18.05.2024 r.
w sprawie dyżurów członków Zarządu ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” działając na podstawie rozdziału IV
Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz Zarządzenia nr 9 Prezesa PZD z dnia
15.04.2020 r. w sprawie funkcjonowania ogrodów działkowych informuje że,

1. W 2024 roku dyżury członków Zarządu odbywać się w dniach :
– w miesiącu maju 25
– w miesiącu czerwcu 8 i 22
– w miesiącu lipcu 6, 13, 20, 27
– w miesiącu sierpniu 3, 10, 17, 24, 31
– w miesiącu wrześniu 14, 28
w biurze Zarządu w godzinach od 11.00 do 12.00

2. Proponujmy wykorzystywać do kontaktów i załatwiania sprawy, pocztę elektroniczną.
Adres e-mail:
ogrodyslomin@gmail.com

3. Na budynku biura Zarządu ROD powieszona jest skrzynka na listy, do której można
wrzucać informacje, prośby, wnioski itp.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD „Słomin” w Słominie zaprasza na walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, które
odbędzie się dnia 27 kwietnia 2024r /sobota/ w Szkole Podstawowej w Słominie przy
ul. Wierzbowej 5. Początek obrad w pierwszym terminie – godz. 11.00
w drugim terminie – godz. 11.30
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek
zwyczajny PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który
może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „SŁOMIN”

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania, wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2023 r. i za kadencję.
8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskami.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
10. Projekt programu działania na kadencję 2024 – 2028 i projekt planu pracy na 2024 r.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Głosowania:
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2023 roku oraz za kadencję
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok
Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2023 roku i za kadencję
Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD
Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji
Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd
Delegatów PZD
Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 roku
Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2024 rok
Przyjęcie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
15. Sprawy różne w tym informacja o działaniach Zarządu ROD i OZM PZD w sprawie obrony
ogrodu przed przejęciem przez spadkobierców dawnych właścicieli części gruntu ogrodu.
16. Zakończenie obrad.
Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniu 20 i 21 kwietnia 2024 godz. 12 – 13
w Biurze Zarządu ROD.
Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

POCZĄTEK SEZONU DZIAŁKOWEGO 2024
ZARZĄD ROD „SŁOMIN” INFORMUJE :

WJAZD NA TEREN ROD „SŁOMIN”
Z dniem 15.03.2024r. będzie można korzystać z bram wjazdowych.

WODA
Z dniem 1.04.2024r. zostanie odkręcony dopływ wody do ujęć, otwarte
zostaną również toalety.

ŚMIETNIK I SKŁADOWISKO ODPADÓW
Z dniem 1.04.2024r zostanie udostępniony śmietnik.
Prosimy o zachowanie porządku, nieskładowanie odpadów poza
wyznaczonym do tego celu miejscem.
Prosimy nie pozostawiać odpadów budowlanych.

TERMIN UDOSTĘPNIENIA KONTENERA NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE PODAMY W ODDZIELNYM KOMUNIKACIE PRZYPOMINAMY, ŻE TEREN OGRODU JEST MONITOROWANY.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

W 2023 roku dyżury członków Zarządu ROD „Słomin” będą odbywać się w dniach:
– w miesiącu maju: 20
– w miesiącu czerwcu: 3 i 17
– w miesiącu lipcu: 1, 8, 15, 22 i 29
– w miesiącu sierpniu: 5, 12, 19 i 26
– w miesiącu wrześniu: 9 i 23.

Dyżury będą się odbywać w biurze Zarządu w godzinach od 11.00 do 12.00.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Słomin” informuje,
że od dnia 6 listopada 2023 roku bramy wjazdowe będą zamknięte.
Wejście do ogrodu tylko furtkami. Wjazd do ogrodu będzie możliwy tylko w przypadku niezbędnego przewiezienia ciężkiego ładunku, po wcześniejszym powiadomieniu gospodarza.

Od dnia 4 grudnia aż do odwołania będzie całkowity zakaz poruszania się pojazdami w ogrodzie. Wszelkie prace związane z dostarczeniem ciężkich ładunków proszę zaplanować do tego terminu.

Wprowadzenie zakazu poruszania się po alejkach ogrodowych pojazdami samochodowymi w tym okresie spowodowane jest ochroną ich przed rozjeżdżaniem kołami rozmiękłego gruntu. Koszt naprawy alejek jest coraz wyższy, to są nasze pieniądze. Możemy przeznaczyć je na inne cele.

Zarząd ROD „Słomin”

 

——-

 

K O M U N I K A T
w sprawie wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną w okresie
w 2023 roku w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” działając w
oparciu o § 78 pkt 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
informuje, że w 2023 roku wysokość opłat za zużyta energię
elektryczną wynosi:
do 250 kWh 0,83 zł
powyżej 250 kWh 1,33 zł
Powyższa opłata jest średnią matematyczną wynikającą z faktur PGE
Obrót SA wystawionych naszemu ogrodowi w 2022 i 2023 roku.
Przy wyliczeniu opłaty za 1 kWh pominięto koszty związane z
dostawą energii oraz eksploatacją sieci ogrodowej, które pokrywane
są z opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele.
Określenie wielkości wykorzystania energii elektrycznej do 250 kWh
i powyżej 250 kWh wynika z przepisów ogólnokrajowych
dotyczących ceny energii elektrycznej.
Informujemy również, że opłatę za zużytą energię elektryczną
należy dokonać do 31 lipca 2023r. Podliczniki zostały sczytane 30
czerwca a wysokość opłaty za zużytą energię poszczególnych działek
będzie umieszczona w najbliższych dniach na tablicach
informacyjnych i na stronie internetowej.

Zarząd ROD „Słomin”

____________________

OPŁATY
za użytkowanie działek w ROD „Słomin” w 2023 r.

1. Składka członkowska PZD 6,00 zł od działki
Uchwała Nr 3/XVII/2017 KR PZD z dnia 15 grudnia 2017r.
2. Opłata partycypacyjna 0,12 zł/m²
Zgodnie z §145 ust. 1 i 2 Statutu PZD
3. Opłata na remonty i konserwacje infrastruktury
ogrodowej oraz zarządzanie ogrodem 1,42zł/m²
Uchwała Nr 4/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §144 punkt 3 ust. 1 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 1 Regulaminu ROD
4. Opłata ogrodowa energetyczna 24,00 zł od działki
Uchwała Nr 5/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §144 punkt 3 ust. 2 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 2 Regulaminu ROD
5. Opłata ogrodowa wodna 12,00 zł od działki
Uchwała Nr 6/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §144 punkt 3 ust. 2 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 2 Regulaminu ROD
6. Opłata za wywóz śmieci 217,00 zł od działki
Uchwała Nr 7/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §144 punkt 3 ust. 4 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 4 Regulaminu ROD
7. Opłata na inwestycje 79,00 zł od działki
Uchwała Nr 8/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §64 punkt 8 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 1 Regulaminu ROD

Terminy opłat: jednorazowa za całość do 30 czerwca 2023 r.
lub
I termin 50% opłaty do 30 czerwca 2023 r.
II termin 50% opłaty do 30 września 2023 r.

Na początku maja 2023 zostanie opublikowana tabela opłat dla poszczególnych działek.

Opłaty dokonujemy na konto ROD „Słomin”: Volkswagen Bank, nr
konta 43 2130 0004 2001 0487 6694 0001

Uwaga: ponieważ na drukach przekaz pocztowy, przelew w rubryce „wpłata tytułem” jest niewiele miejsca na wpisy, Zarząd ROD „Słomin” prosi o wpisywanie niżej podanych symboli przy wpłacanych kwotach. I tak:
– składka członkowska – SC,
– opłata ogrodowa – OO,
– opłata partycypacyjna – OP,
– opłata wodna – OW,
– opłata energetyczna – OE,
– opłata na wywóz śmieci – OS,
– opłata na inwestycje – OI.
Pozwoli to księgowości umieszczanie wpłat w odpowiednie kolumny opłat i w związku z tym na zmniejszenie reklamacji z Państwa strony.

Przypominamy, że nieterminowe wpłaty skutkować będą naliczaniem ustawowych odsetek.
W tym roku podobnie jak w poprzednim konsekwentnie będziemy przestrzegać przepisów Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
§ 18 ust.1
”W przypadku nie opłacania opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie”.

Zarząd ROD „Słomin”

 

——

 

K O M U N I K A T
Zarząd ROD „Słomin” w Słominie informuje,
że w dniach 28 do 31 marca od godz. 15.00 do 16.00 oraz
31 marca i 1 kwietnia od godz. 12.00 do 14.00 będą
wydawane piloty i breloki. Działkowcy, którzy jeszcze nie
złożyli wniosków o wydanie tych urządzeń, mogą je pobrać
od gospodarza ogrodu oraz ze strony internetowej
www.rodslomin.pl

Zarząd ROD „Słomin”

——

K O M U N I K A T
Zarządu ROD „Słomin”
w sprawie składania wniosków o wydanie pilotów do bram
wjazdowych i breloków do furtek wejściowych w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” realizując Uchwałę Nr 11/ 2021 Walnego zebrania z dnia 28.08.2021 roku w sprawie inwestycji polegającej na wymianie bram i furtek w naszym ogrodzie, rozpoczyna przyjmowanie wniosków od działkowców o wydanie urządzeń do ich otwierania.

Na każdą działkę przypada jeden pilot do otwierania bram i do trzech breloków do otwierania furtek.

Druki wniosków można otrzymać od gospodarza ogrodu lub ściągnąć ze strony internetowej www.rodslomin.pl

Złożyć je będzie można bezpośrednio na ręce gospodarza ogrodu lub w formie elektronicznej na adres mailowy ogrodyslomin@gmail.com

Przed złożeniem wniosku, za powyższe urządzenia należy wnieść opłatę na konto naszego ogrodu 43 2130 0004 2001 0487 6694 0001 w wysokości:
– pilot do bramy – 100,00 zł
– brelok do furtki – 20,00 zł x zamówiona liczba.

Informujemy również, że wnioski działkowców, którzy zalegają z opłatą ogrodową i opłatą za energię elektryczną, będą rozpatrzone dopiero po ich uregulowaniu.

Wydawanie urządzeń rozpocznie się w połowie marca. O konkretnym terminie Zarząd powiadomi odrębnym komunikatem.

Przed korzystaniem z powyższych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem ich korzystania.

Słomin, 25.02.2023                                                                                 

Zarząd ROD „Słomin”

—-

Zarząd ROD „Słomin” informuje, że od dnia 5 grudnia 2022 roku bramy wjazdowe oraz furtki będą zamknięte na dodatkowe kłódki. Wejście do ogrodu tylko wejściem awaryjnym od strony parkingu. Wjazd do ogrodu będzie możliwy tylko w przypadku niezbędnego przewiezienia ciężkiego ładunku, po wcześniejszym powiadomieniu gospodarza.

Od dnia 19 grudnia do odwołania będzie całkowity zakaz
poruszania się pojazdami w ogrodzie. Wszelkie prace związane z
dostarczeniem ciężkich ładunków proszę zaplanować do tego
terminu.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

ZARZĄD ROD „SŁOMIN” INFORMUJE :

WEJŚCIE I WJAZD NA TEREN ROD „SŁOMIN”
Z dniem 1.04.2023 r. będzie można korzystać z bram wjazdowych oraz furtek. W dalszym ciągu zamknięta do odwołania będzie furtka przy szkole.

WODA
Z dniem 1.04.2023 r. zostanie odkręcony dopływ wody do ujęć, otwarte zostaną również toalety.

ŚMIETNIK I SKŁADOWISKO ODPADÓW
Z dniem 1.04.2023 r. zostaną udostępnione śmietnik oraz składowisko odpadów zielonych. Prosimy o zachowanie porządku, nie należy składować odpadów poza wyznaczonym do tego celu miejscem.
Prosimy nie pozostawiać odpadów budowlanych.

PRZYPOMINAMY, ŻE TEREN OGRODU JEST MONITOROWANY.

TERMIN UDOSTĘPNIENIA KONTENERA NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE PODAMY W ODDZIELNYM KOMUNIKACIE.

Aktualności, Ogłoszenia

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD „Słomin” w Słominie zaprasza członków PZD naszego ogrodu na walne
zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 22 kwietnia 2023 r. /sobota/ w Sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Słominie.
Początek obrad w pierwszym terminie – godz. 11.00
w drugim terminie – godz. 11.30

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZEGO ROD „SŁOMIN”

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
12. Projekt planu pracy na 2023 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r.
2) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
3) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców,
4) Uchwalenie planu pracy na 2023 r.
5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniu 15 i 16 kwietnia 2023 r. godz. 12-13 w Biurze Zarządu ROD.

Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T
Zarządu ROD „Słomin”
w sprawie składania wniosków o wydanie pilotów do bram
wjazdowych i breloków do furtek wejściowych w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” realizując Uchwałę Nr 11/ 2021 Walnego zebrania z dnia 28.08.2021 roku w sprawie inwestycji polegającej na wymianie bram i furtek w naszym ogrodzie, rozpoczyna przyjmowanie wniosków od działkowców o wydanie urządzeń do ich otwierania.

Na każdą działkę przypada jeden pilot do otwierania bram i do trzech breloków do otwierania furtek.

Druki wniosków można otrzymać od gospodarza ogrodu lub ściągnąć ze strony internetowej www.rodslomin.pl

Złożyć je będzie można bezpośrednio na ręce gospodarza ogrodu lub w formie elektronicznej na adres mailowy ogrodyslomin@gmail.com

Przed złożeniem wniosku, za powyższe urządzenia należy wnieść opłatę na konto naszego ogrodu 43 2130 0004 2001 0487 6694 0001 w wysokości:
– pilot do bramy – 100,00 zł
– brelok do furtki – 20,00 zł x zamówiona liczba.

Informujemy również, że wnioski działkowców, którzy zalegają z opłatą ogrodową i opłatą za energię elektryczną, będą rozpatrzone dopiero po ich uregulowaniu.

Wydawanie urządzeń rozpocznie się w połowie marca. O konkretnym terminie Zarząd powiadomi odrębnym komunikatem.

Przed korzystaniem z powyższych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem ich korzystania.

Słomin, 25.02.2023                                                                                 

Zarząd ROD „Słomin”

 

Regulaminy

Regulamin korzystania z bramy wjazdowej

pobierz_plik

 

Regulamin korzystania z furtek wejściowych

pobierz_plik

 

Wnioski

Wniosek o wydanie breloka do otwierania furtek

pobierz_plik

 

Wniosek o wydanie pilota do otwierania bram wjazdowych

pobierz_plik

 

Aktualności, Ogłoszenia

INFORMACJA
dotycząca obowiązujących przepisów prawnych regulujących traktowanie wolno żyjących zwierząt

Od pewnego czasu jednym z wiodących tematów w naszym Ogrodzie jest sprawa
bezdomnych kotów i ich dokarmiania. Po rozmowach, jakie przeprowadziliśmy
z działkowcami, okazało się, że część z nich uważa, że koty stanowią duże zagrożenie dla naszego Ogrodu.

Po sprawdzeniu tych informacji, Zarząd stwierdził, że problem związany z dokarmianiem kotów związany jest przede wszystkim z koncentracją zwierząt w jednym miejscu. To – zdaniem okolicznych działkowców – stwarzało zagrożenie sanitarne (koty zanieczyszczały swoimi odchodami działki, narażając ludzi na ryzyko chorób i utratę zdrowia), a także prowadziło do strat materialnych (zwierzęta niszczyły uprawy i nasadzenia). Obecnie, po interwencji Zarządu, koty są dokarmiane poza terenem Ogrodu. To jedyne działanie, które Zarząd mógł podjąć, pozostając w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Nie mamy jednak wpływu na spory, do jakich dochodzi pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami dokarmiania wolno żyjących zwierząt. Pamiętajmy jednak, że istnieją przepisy, które regulują sprawę ochrony zwierząt.

Według prawa, “zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Kwestie prawne reguluje Ustawa o ochronie zwierząt. Obowiązuje ona wszystkich obywateli i instytucje w Polsce. Przeczytamy w niej m.in., że:

Art. 5. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.
Art. 11. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt.
3. Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a.
4. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą
zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.
Art. 11a. 1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa,
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Art. 21. Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione
warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 33a ust. 1.
Art. 35. 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem
przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pamiętajmy, że wolno żyjące koty – rozsądnie wspierane – będą naszym
sprzymierzeńcem m.in. w walce z gryzoniami.

Zarząd ROD „Słomin“

Źródło:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000572/O/D20220572.pdf