Aktualności, Ogłoszenia

Chcesz dołączyć do grona działkowców ROD „Słomin”? Przedstawiamy kwestie, o których należy pamiętać.

 1. Rodzinny Ogród Działkowy nie prowadzi listy oczekujących na działkę, więc
  musisz znaleźć chętnych do jej zbycia.
 2. Jeżeli znalazłeś chętnego do zbycia działki, to spotkaj się z członkiem Zarządu
  Ogrodu na rozmowę. Pomoże Ci w tym gospodarz ogrodu. Ten element
  pozyskania działki jest bardzo ważny i pominięcie go może grozić odmową
  uzyskania prawa do działki.
 3. Jeśli nie jesteś obywatelem Polski, musisz przedstawić dokument
  uprawniający do stałego pobytu w Polsce oraz udokumentować prawo do
  posiadania lokalu mieszkalnego na terenie Polski (mieszkanie spółdzielcze,
  lokatorskie, własnościowe na terenie Warszawy lub okolicznych gmin).
 4. Zbywający działkę musi złożyć do Zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie
  przeniesienia praw do działki.
 5. Przyszły działkowiec składa do Zarządu wypełnione wszystkie dokumenty,
  które otrzymał podczas pierwszej rozmowy z członkiem Zarządu ROD.
 6. Przed podjęciem uchwały Zarządu ROD o przyznaniu działki, wymagane jest
  dokonanie wszystkich obowiązujących w tym czasie opłat na konto Ogrodu.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

Do kontaktu i załatwiania bieżących spraw Zarząd ROD „Słomin” zaleca wykorzystywać pocztę elektroniczną. Adres e-mail:

ogrodyslomin@gmail.com

Na budynku biura Zarządu ROD powieszona jest skrzynka na listy, do której można wrzucać informacje, prośby, wnioski itp.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

KOMUNIKAT
z dnia 26 marca 2021
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”
w sprawie korzystaniu z działek naszego ogrodu w czasie trwania trzeciej fali epidemii.

    Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że stosując się do zaleceń  KR Polskiego Związku Działkowców i organów państwowych,  możliwe jest przebywania na działkach w sposób ograniczony.

Dostęp do ogrodu będzie możliwy od 1 kwietnia 2021 roku wszystkimi furtkami, a od 6 kwietnia możliwy będzie wjazd na teren ogrodu bramami od strony Słomina i budynku biura Zarządu, pamiętając o tym że na alejkach ogrodu jest zakaz parkowania samochodów. 

 W celu zminimalizowania zagrożeń dla działkowców oraz zapewnienia prawidłowego  funkcjonowania ogrodu należy stosować poniższe zalecenia.

1. Pobyt na działce ograniczyć wyłącznie, do swojej działki.
2. Ograniczyć pobyt na działkach tylko do członków rodziny.
3. Obowiązek korzystania z rękawiczek przy otwieraniu  bram wjazdowych i furtek. 
4. Nakaz używania maseczek w trakcie poruszania się po alejkach ogrodu.
5. Korzystania ze wspólnych toalet ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad higieny i przepisów sanitarnych. 
Zarząd ROD warunkowo umożliwia dostęp do toalet. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, spowoduje ich zamknięcie. 
6. Zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z kontenerów na śmieci.

      Wyrażamy nadzieję, że do powyższych zaleceń podejdziecie ze zrozumieniem. Wszyscy powinniśmy dołożyć wszelkich starań w ograniczaniu rozprzestrzeniania się epidemii. Jednocześnie, w związku z  sytuacją dynamicznie się zmieniającą, prosimy o śledzenie informacji i komunikatów na naszej stronie internetowej, jak również na tablicy ogłoszeń.  

                                                                       Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

KOMUNIKAT
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”
z dnia 14 marca 2021 r.w sprawie działania Zarządu ROD „Słomin” związanego ze zwołaniem i odbyciem walnego zebrania PZD w naszym ogrodzie w 2021 r.

Rodzinny Ogród Działkowy „Słomin”, wykonując Uchwałę Nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wytycznych dla OZ PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19,  mając na uwadze troskę o zdrowie działkowców
postanawia

 1. Przełożyć termin walnego zebrania na okres  do 31 sierpnia 2021 r.
 2. W celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”, Zarząd  będzie pobierać od działkowców wpłaty zaliczek na pokrycie opłat ogrodowych w 2021 r. do wysokości opłat ustalanych wg zasad stosowanych w 2020 roku. Termin wpłaty do 30.06.2021 r.
 3. Ostateczna wysokość opłat ogrodowych w 2021 r. i rozliczenie wpłat zaliczek działkowców nastąpi po podjęciu uchwał przez walne zebranie naszego ogrodu w późniejszym terminie.

                                                                  Zarząd ROD „Słomin”      

Aktualności, Ogłoszenia

W dniach 23-28 października 2020 r. 
na parkingu przy Budynku Zarządu
zostanie ustawiony kontener na odpady wielkogabarytowe.
/stare meble, sprzęt agd itp./
Gałęzie i odpady zielone nie nadające się do kompostownika działkowego wrzucamy do silosów.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T
z dnia 20 października 2020
w sprawie korzystaniu z działek naszego ogrodu w okresie
od 1.11.2020 do 31.03.2021 roku 
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” informuje, że
z dniem 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021r.
zamyka normalną działalność Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Słomin”.
W związku z tym wprowadza następujące ograniczenia:

1. Z dniem 31.10. 2020r. zostanie wyłączony dopływ wody
z wodociągu gminnego.
2. W okresie od 31.10.2020r. do 31.03.2021r. brama i furtka
od strony Słomina oraz furtka od strony szkoły
zostaną zamknięte na dodatkowe kłódki.Wejście i wjazd będą możliwe codziennie tylko przy budynku
Biura Zarządu od strony ul. Wierzbowej. Wjazd od świtu do zmierzchu tylko w szczególnych przypadkach (przywóz, wywóz ciężkich materiałów, sprzętu i rzeczy działkowców itp.), po uprzednim powiadomieniu gospodarza ogrodu
tel. 506 516 429.
Gospodarz przebywa w ogrodzie 24 godziny na dobę.
3. W okresie od 31.10.2020r. do 31.03.2021r.
składowisko odpadów i śmietnik będą
zamknięte.

Zarząd ROD „Słomin”  

Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T

z dnia 14.09.2020 r.

w sprawie wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną
w 2020 roku w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”, działając
              w oparciu o §78 pkt. 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, ustalił Uchwałą nr 53 Zarządu ROD „Słomin” z dnia 10 września 2020 roku, wysokość opłaty za zużytą energię na rok 2020 w wysokości 0,67 zł za kWh.

Powyższa opłata jest średnią matematyczną, wynikającą z faktur PGE Obrót SA wystawionych naszemu ogrodowi w 2020 roku. Przy wyliczeniu opłaty za 1 kWh pominięto koszty związane z dostawą energii oraz eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, które pokrywane są z opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele.

Przypominamy, że opłatę za zużytą energię elektryczną należy dokonać do 31 października 2020 r. Podliczniki zostaną sczytane 30 września, a wysokość opłaty za zużytą energię poszczególnych działek będzie umieszczona na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej.

                                                            Zarząd ROD „Słomin”       

Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T
z dnia 12.05.2020 r.
w sprawie dyżurów członków Zarządu ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”, działając na podstawie rozdziału IV Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz Zarządzenia nr 9 Prezesa PZD z dnia 15.04.2020 r. w sprawie funkcjonowania ogrodów działkowych, informuje, że:

1. W 2020 roku dyżury członków Zarządu odbywać się w dniach :
– w miesiącu maju 16 i 30
– w miesiącu czerwcu 13 i 27
– w miesiącu lipcu 4, 11, 18 i 25
– w miesiącu sierpniu 1, 15, 22 i 29
– w miesiącu wrześniu 12 i 26
w biurze Zarządu w godzinach od 11.00 do 12.00

2. Zarząd wprowadza na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia zapewniające bezpieczeństwo dla interesantów oraz osób dyżurujących. Ograniczenia te dotyczyć będą liczby osób przebywających w biurze, jak również zachowania bezpiecznej odległości.
W biurze może przebywać tylko jeden interesant, rozmowa będzie prowadzona w odległości nie mniejszej niż 1,5 m., bezwzględnie w maseczce zakrywającej usta i nos.

3. Wobec ograniczeń o których mowa wyżej, zaleca się wykorzystywać do kontaktów i załatwiania sprawy pocztę elektroniczną. Adres e-mail:

ogrodyslomin@gmail.com

4. Na budynku biura Zarządu ROD powieszona jest skrzynka na listy, do której można wrzucać informacje, prośby, wnioski itp.

Zarząd ROD „Słomin”

Aktualności, Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie odbywania walnego zebrania w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Słomin” w Słominie w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” w Słominie  działając w oparciu o Uchwałę Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. i  kierując się  troską     o zdrowie i życie naszych działkowców oraz biorąc też pod uwagę możliwości finansowego zabezpieczenia naszej statutowej działalności w oparciu o przyjęte w 2019 roku opłaty ogrodowe, na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rewizyjną ROD „Słomin” po wnikliwej  analizie postanowił:

1. Odstąpić od zwołania w 2020 roku walnego zebrania sprawozdawczego za 2019 rok i rozliczyć ten rok na przyszłorocznym walnym zebraniu.

2.  Przyjąć do realizacji projekty preliminarza finansowego i planu pracy na 2020 rok.

  Zarząd informuje również, że po dokonaniu  niewielkich korekt w planowanych wydatkach /zwiększone koszty wywózki odpadów, szczególnie zielonych, których gromadzenie  po zakazie spalania przerosło możliwości składowania w kompostownikach na działkach/ – zaliczkowe opłaty ogrodowe na 2020 rok zabezpieczą normalną działalność.

Apelujemy również do działkowców o maksymalne przerabianie odpadów zielonych w kompostownikach na własnej działce. Przypominamy, że w każdej chwili możecie zamówić rębak do gałęzi a zrębki wykorzystać do ściółkowania i kompostowania.

                                                                      Zarząd ROD „Słomin”   

Aktualności, Ogłoszenia

K O M U N I K A T
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek naszego ogrodu w czasie trwania epidemii.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa działkowców i członków ich rodzin podczas pobytu na działkach, Zarząd ROD „Słomin” nakazuje, aby osoby przebywające na terenach wspólnych ogrodu, stosowały się do zasad obowiązujących na terenach dostępnych publicznie. Zasłanianie ust i nosa oraz wkładanie rękawiczek w przypadku korzystania z wspólnych ujęć wody, otwierania i zamykania bram i furtek.

Zarząd ROD „Słomin”