Statut Polskiego Związku Działkowców

S T A T U T POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Weryfikacja w świetle ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
uchwalony przez
VII Krajowy Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Działkowców
w dniu 6 kwietnia 2006 roku
ze zmianami wprowadzonymi przez
VIII Krajowy Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Działkowców
w dniu 9 grudnia 2007 roku
oraz IX Krajowy Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Działkowców
w dniu 17 grudnia 2011 roku

Warszawa, 2011 roku

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej „PZD”, jest ogólnopolską, samodzielną i samorządną organizacją społeczną powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków.
2. PZD działa na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych i niniejszego statutu. (utracił moc)
3. PZD opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 2
1. Terenem działania PZD jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą PZD jest miasto stołeczne Warszawa.
3. PZD ma prawo używać własnego godła, hymnu, sztandarów, odznak i pieczęci.

§ 3
1. PZD posiada osobowość prawną.
2. PZD działa poprzez swoje organy ustanowione ustawą oraz niniejszym statutem.
3. Jednostki organizacyjne PZD korzystają z osobowości prawnej PZD w ramach uprawnień i odpowiedzialności określonych niniejszym statutem.

§ 4
PZD może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o pokrewnych celach i zadaniach.

§ 5
1. Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419),
2) ROD – rodzinny ogród działkowy,
3) przepisy związkowe – postanowienia uchwał organów PZD, w tym statutu PZD i regulaminu ROD,
4) organy zarządzające – zarząd ROD, okręgowy zarząd (jego prezydium) i Krajową Radę (jej prezydium),
5) przydział działki – ustanowienie prawa użytkowania działki polegającego na bezpłatnym i bezterminowym uprawnieniu do używania działki i pobierania z niej pożytków,
6) osoba bliska – współmałżonek, dzieci, rodzice, wnuki, rodzeństwo i ich dzieci,
7) głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze statutem,
8) zwykła większość – więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”,
9) bezwzględna większość – więcej niż połowa głosów oddanych „za”.
2. Organami wyższego stopnia w rozumieniu niniejszego statutu są:
1) w stosunku do walnego zebrania ROD (konferencji delegatów) i okręgowego zjazdu delegatów – odpowiednio właściwy terytorialnie okręgowy zarząd i Krajowa Rada,
2) w stosunku do zarządu ROD i okręgowego zarządu – odpowiednio właściwy terytorialnie okręgowy zarząd (jego prezydium) i Krajowa Rada (jej prezydium),
3) w stosunku do komisji rewizyjnej ROD i okręgowej komisji rewizyjnej– odpowiednio właściwa terytorialnie okręgowa komisja rewizyjna i Krajowa Komisja Rewizyjna,
4) w stosunku do komisji rozjemczej ROD i okręgowej komisji rozjemczej – odpowiednio właściwa terytorialnie okręgowa komisja rozjemcza i Krajowa Komisja Rozjemcza.