Aktualności, Ogłoszenia

Wolno żyjące koty w naszym Ogrodzie – informacja

INFORMACJA
dotycząca obowiązujących przepisów prawnych regulujących traktowanie wolno żyjących zwierząt

Od pewnego czasu jednym z wiodących tematów w naszym Ogrodzie jest sprawa
bezdomnych kotów i ich dokarmiania. Po rozmowach, jakie przeprowadziliśmy
z działkowcami, okazało się, że część z nich uważa, że koty stanowią duże zagrożenie dla naszego Ogrodu.

Po sprawdzeniu tych informacji, Zarząd stwierdził, że problem związany z dokarmianiem kotów związany jest przede wszystkim z koncentracją zwierząt w jednym miejscu. To – zdaniem okolicznych działkowców – stwarzało zagrożenie sanitarne (koty zanieczyszczały swoimi odchodami działki, narażając ludzi na ryzyko chorób i utratę zdrowia), a także prowadziło do strat materialnych (zwierzęta niszczyły uprawy i nasadzenia). Obecnie, po interwencji Zarządu, koty są dokarmiane poza terenem Ogrodu. To jedyne działanie, które Zarząd mógł podjąć, pozostając w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Nie mamy jednak wpływu na spory, do jakich dochodzi pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami dokarmiania wolno żyjących zwierząt. Pamiętajmy jednak, że istnieją przepisy, które regulują sprawę ochrony zwierząt.

Według prawa, “zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Kwestie prawne reguluje Ustawa o ochronie zwierząt. Obowiązuje ona wszystkich obywateli i instytucje w Polsce. Przeczytamy w niej m.in., że:

Art. 5. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.
Art. 11. 1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.
2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt.
3. Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a.
4. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą
zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.
Art. 11a. 1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa,
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Art. 21. Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione
warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 33a ust. 1.
Art. 35. 1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem
przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pamiętajmy, że wolno żyjące koty – rozsądnie wspierane – będą naszym
sprzymierzeńcem m.in. w walce z gryzoniami.

Zarząd ROD „Słomin“

Źródło:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000572/O/D20220572.pdf