Aktualności, Ogłoszenia

Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd ROD „Słomin” w Słominie zaprasza członków PZD naszego ogrodu na walne
zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 22 kwietnia 2023 r. /sobota/ w Sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Słominie.
Początek obrad w pierwszym terminie – godz. 11.00
w drugim terminie – godz. 11.30

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZEGO ROD „SŁOMIN”

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
12. Projekt planu pracy na 2023 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r.
2) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
3) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców,
4) Uchwalenie planu pracy na 2023 r.
5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu w dniu 15 i 16 kwietnia 2023 r. godz. 12-13 w Biurze Zarządu ROD.