Aktualności, Ogłoszenia

Archiwalne komunikaty

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Słomin” informuje,
że od dnia 6 listopada 2023 roku bramy wjazdowe będą zamknięte.
Wejście do ogrodu tylko furtkami. Wjazd do ogrodu będzie możliwy tylko w przypadku niezbędnego przewiezienia ciężkiego ładunku, po wcześniejszym powiadomieniu gospodarza.

Od dnia 4 grudnia aż do odwołania będzie całkowity zakaz poruszania się pojazdami w ogrodzie. Wszelkie prace związane z dostarczeniem ciężkich ładunków proszę zaplanować do tego terminu.

Wprowadzenie zakazu poruszania się po alejkach ogrodowych pojazdami samochodowymi w tym okresie spowodowane jest ochroną ich przed rozjeżdżaniem kołami rozmiękłego gruntu. Koszt naprawy alejek jest coraz wyższy, to są nasze pieniądze. Możemy przeznaczyć je na inne cele.

Zarząd ROD „Słomin”

 

——-

 

K O M U N I K A T
w sprawie wysokości opłaty za zużytą energię elektryczną w okresie
w 2023 roku w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” działając w
oparciu o § 78 pkt 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
informuje, że w 2023 roku wysokość opłat za zużyta energię
elektryczną wynosi:
do 250 kWh 0,83 zł
powyżej 250 kWh 1,33 zł
Powyższa opłata jest średnią matematyczną wynikającą z faktur PGE
Obrót SA wystawionych naszemu ogrodowi w 2022 i 2023 roku.
Przy wyliczeniu opłaty za 1 kWh pominięto koszty związane z
dostawą energii oraz eksploatacją sieci ogrodowej, które pokrywane
są z opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele.
Określenie wielkości wykorzystania energii elektrycznej do 250 kWh
i powyżej 250 kWh wynika z przepisów ogólnokrajowych
dotyczących ceny energii elektrycznej.
Informujemy również, że opłatę za zużytą energię elektryczną
należy dokonać do 31 lipca 2023r. Podliczniki zostały sczytane 30
czerwca a wysokość opłaty za zużytą energię poszczególnych działek
będzie umieszczona w najbliższych dniach na tablicach
informacyjnych i na stronie internetowej.

Zarząd ROD „Słomin”

____________________

OPŁATY
za użytkowanie działek w ROD „Słomin” w 2023 r.

1. Składka członkowska PZD 6,00 zł od działki
Uchwała Nr 3/XVII/2017 KR PZD z dnia 15 grudnia 2017r.
2. Opłata partycypacyjna 0,12 zł/m²
Zgodnie z §145 ust. 1 i 2 Statutu PZD
3. Opłata na remonty i konserwacje infrastruktury
ogrodowej oraz zarządzanie ogrodem 1,42zł/m²
Uchwała Nr 4/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §144 punkt 3 ust. 1 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 1 Regulaminu ROD
4. Opłata ogrodowa energetyczna 24,00 zł od działki
Uchwała Nr 5/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §144 punkt 3 ust. 2 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 2 Regulaminu ROD
5. Opłata ogrodowa wodna 12,00 zł od działki
Uchwała Nr 6/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §144 punkt 3 ust. 2 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 2 Regulaminu ROD
6. Opłata za wywóz śmieci 217,00 zł od działki
Uchwała Nr 7/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §144 punkt 3 ust. 4 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 4 Regulaminu ROD
7. Opłata na inwestycje 79,00 zł od działki
Uchwała Nr 8/2023 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Słomin” z dnia 22.04.2023r. §64 punkt 8 Statutu PZD i §83 punkt 3 ust. 1 Regulaminu ROD

Terminy opłat: jednorazowa za całość do 30 czerwca 2023 r.
lub
I termin 50% opłaty do 30 czerwca 2023 r.
II termin 50% opłaty do 30 września 2023 r.

Na początku maja 2023 zostanie opublikowana tabela opłat dla poszczególnych działek.

Opłaty dokonujemy na konto ROD „Słomin”: Volkswagen Bank, nr
konta 43 2130 0004 2001 0487 6694 0001

Uwaga: ponieważ na drukach przekaz pocztowy, przelew w rubryce „wpłata tytułem” jest niewiele miejsca na wpisy, Zarząd ROD „Słomin” prosi o wpisywanie niżej podanych symboli przy wpłacanych kwotach. I tak:
– składka członkowska – SC,
– opłata ogrodowa – OO,
– opłata partycypacyjna – OP,
– opłata wodna – OW,
– opłata energetyczna – OE,
– opłata na wywóz śmieci – OS,
– opłata na inwestycje – OI.
Pozwoli to księgowości umieszczanie wpłat w odpowiednie kolumny opłat i w związku z tym na zmniejszenie reklamacji z Państwa strony.

Przypominamy, że nieterminowe wpłaty skutkować będą naliczaniem ustawowych odsetek.
W tym roku podobnie jak w poprzednim konsekwentnie będziemy przestrzegać przepisów Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
§ 18 ust.1
”W przypadku nie opłacania opłat ogrodowych w ustalonym przez walne zebranie terminie, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie”.

Zarząd ROD „Słomin”

 

——

 

K O M U N I K A T
Zarząd ROD „Słomin” w Słominie informuje,
że w dniach 28 do 31 marca od godz. 15.00 do 16.00 oraz
31 marca i 1 kwietnia od godz. 12.00 do 14.00 będą
wydawane piloty i breloki. Działkowcy, którzy jeszcze nie
złożyli wniosków o wydanie tych urządzeń, mogą je pobrać
od gospodarza ogrodu oraz ze strony internetowej
www.rodslomin.pl

Zarząd ROD „Słomin”

——

K O M U N I K A T
Zarządu ROD „Słomin”
w sprawie składania wniosków o wydanie pilotów do bram
wjazdowych i breloków do furtek wejściowych w ROD „Słomin”

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin” realizując Uchwałę Nr 11/ 2021 Walnego zebrania z dnia 28.08.2021 roku w sprawie inwestycji polegającej na wymianie bram i furtek w naszym ogrodzie, rozpoczyna przyjmowanie wniosków od działkowców o wydanie urządzeń do ich otwierania.

Na każdą działkę przypada jeden pilot do otwierania bram i do trzech breloków do otwierania furtek.

Druki wniosków można otrzymać od gospodarza ogrodu lub ściągnąć ze strony internetowej www.rodslomin.pl

Złożyć je będzie można bezpośrednio na ręce gospodarza ogrodu lub w formie elektronicznej na adres mailowy ogrodyslomin@gmail.com

Przed złożeniem wniosku, za powyższe urządzenia należy wnieść opłatę na konto naszego ogrodu 43 2130 0004 2001 0487 6694 0001 w wysokości:
– pilot do bramy – 100,00 zł
– brelok do furtki – 20,00 zł x zamówiona liczba.

Informujemy również, że wnioski działkowców, którzy zalegają z opłatą ogrodową i opłatą za energię elektryczną, będą rozpatrzone dopiero po ich uregulowaniu.

Wydawanie urządzeń rozpocznie się w połowie marca. O konkretnym terminie Zarząd powiadomi odrębnym komunikatem.

Przed korzystaniem z powyższych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem ich korzystania.

Słomin, 25.02.2023                                                                                 

Zarząd ROD „Słomin”

—-

Zarząd ROD „Słomin” informuje, że od dnia 5 grudnia 2022 roku bramy wjazdowe oraz furtki będą zamknięte na dodatkowe kłódki. Wejście do ogrodu tylko wejściem awaryjnym od strony parkingu. Wjazd do ogrodu będzie możliwy tylko w przypadku niezbędnego przewiezienia ciężkiego ładunku, po wcześniejszym powiadomieniu gospodarza.

Od dnia 19 grudnia do odwołania będzie całkowity zakaz
poruszania się pojazdami w ogrodzie. Wszelkie prace związane z
dostarczeniem ciężkich ładunków proszę zaplanować do tego
terminu.

Zarząd ROD „Słomin”