Aktualności, OgłoszeniaPOLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
Słomin ul. Wierzbowa 2
05-090 RASZYN
www.rodslomin.pl

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM
NR 2/2014

I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA
Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Słomin” w Słominie ul Wierzbowa 2, 05-090 Raszyn, NIP; 534-210-03—68, REGON 007015915 (zwany również „Organizatorem”) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie Instrukcji Planowania i Realizacji Inwestycji i Remontów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, rozdział V punkt 2 i 3, wprowadzonej Uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 28.10.1999r.
na wykonanie zadania;

„Modernizacja sieci energetycznej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

II. PRZEDMIOT PRZETARGU
Wymiana skrzynek złączowo-odejściowych dla poszczególnych odbiorców posadowionych w granicach działek z dostępnością od dróg wewnętrznych ogólnodostępnych, z montażem zabezpieczeń i podliczników z możliwością plombowania na poszczególnych odbiorców oraz zainstalowanie wymaganej ochrony przepięciowej klasy A i B. Wymiana starych skrzynek w altankach, montaż w nich wyłącznika ochrony różnicowo-prądowego, wykonania podziału PEN na PE i N z uziemieniem PE oraz ochrony przepięciowej klasy C z możliwością instalacji wewnętrznych na 3 przewodowe (użytkownik działki wewnętrzną instalację realizuje we własnym zakresie).

III. TERMIN REALIZACJI
Termin rozpoczęcia modernizacji; 3 kwartał 2014r. Termin zakończenia 30 wrzesień 2016r.

Realizacja całości modernizacji sieci w etapowym cyklu trzyletnim. Każdy etap zakończony odbiorem technicznym.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DLA OFERENTÓW
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Posiadają potencjał ekonomiczny a także pracowników zdolnych do wykonania zadania.

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę i adres Oferenta oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu.

Oferty należy składać w Biurze Zarządu ROD „Słomin”, lub na adres Słomin ul Wierzbowa 2, 05-090 Raszyn listem poleconym, pocztą kurierska lub osobiście. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się moment złożenia oferty w siedzibie Organizatora.

Termin składania ofert upływa w dniu: 31 sierpnia 2014r. o godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31 sierpnia 2014r. o godz.12.01 w siedzibie Organizatora.

VI. OSOBY KONTAKTOWE
– Mirosław Nocuń tel. 608 795 614, e-mail: miroslaw.nocun@gmail.com
– Zygmunt Kluk tel. 506 516 428, e-mail: z.kluk@op.pl

VII. DODATKOWE POSTANOWIENIA
Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu bądź też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny.

Aktualności, Ogłoszenia

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
Słomin ul. Wierzbowa 2
05-090 RASZYN
www.rodslomin.pl

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM
NR 1/2014

I. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA
Polski Związek Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Słomin” w Słominie ul Wierzbowa 2, 05-090 Raszyn, NIP; 534-210-03—68, REGON 007015915 (zwany również  „Organizatorem”) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie  Instrukcji Planowania i Realizacji Inwestycji i Remontów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, rozdział V punkt 2 i 3, wprowadzonej Uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 28.10.1999r.
na wykonanie zadania;

  „Modernizacja sieci energetycznej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

II. PRZEDMIOT PRZETARGU
Wymiana skrzynek złączowo-odejściowych dla poszczególnych odbiorców posadowionych w granicach działek z dostępnością od dróg wewnętrznych ogólnodostępnych, z montażem zabezpieczeń i podliczników  z możliwością plombowania na poszczególnych odbiorców oraz zainstalowanie wymaganej ochrony przepięciowej klasy A i B. Wymiana starych skrzynek w altankach, montaż w nich wyłącznika ochrony różnicowo-prądowego, wykonania podziału PEN na PE i N z uziemieniem PE oraz ochrony przepięciowej klasy C z możliwością instalacji wewnętrznych na 3 przewodowe (użytkownik działki wewnętrzną instalację realizuje we własnym zakresie).

III. TERMIN REALIZACJI
Termin rozpoczęcia modernizacji; 3 kwartał 2014r. Termin zakończenia 30 wrzesień 2016r.
Realizacja całości modernizacji sieci w etapowym cyklu trzyletnim. Każdy etap zakończony odbiorem technicznym.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU I WYMAGANIA DLA OFERENTÓW
W przetargu mogą uczestniczyć  osoby fizyczne i prawne, które posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie. Posiadają potencjał ekonomiczny a także pracowników zdolnych do wykonania zadania.

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę i adres Oferenta oraz imię i nazwisko osoby do  kontaktu..
Oferty należy składać w Biurze Zarządu ROD „Słomin”, lub na adres  Słomin ul Wierzbowa 2, 05-090 Raszyn listem poleconym, pocztą kurierska lub osobiście. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się moment złożenia oferty w siedzibie Organizatora.
Termin składania ofert upływa w dniu: 31 lipca 2014r. o godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31 lipca 2014r. o godz.12.01 w siedzibie Organizatora.

VI. OSOBY KONTAKTOWE
– Mirosław Nocuń tel. 608 795 614, e-mail: miroslaw.nocun@gmail.com
– Zygmunt Kluk     tel. 506 516 428, e-mail: z.kluk@op.pl

VII. DODATKOWE POSTANOWIENIA
Do prowadzenia postępowania przetargowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu bądź też zamknięcia przetargu bez wybrania  którejkolwiek z ofert w dowolnym etapie postępowania przed jego rozstrzygnięciem i bez podania przyczyny.

Aktualności, Ogłoszenia

R E G U L A M I N

korzystania z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słomin”

w okresie od 16.10.2013r. do 15.04.2014r.

W tym okresie zgodnie z umową zawartą z firmą Safe Tree sp. z o.o.  przejmuje ona ochronę naszego ogrodu. Aby skutecznie wywiązać się z podjętego zadania wprowadzono pewne obostrzenia.

Na terenie ogrodu mogą przebywać użytkownicy działek i ich goście według ustalonych poniżej zasad.

1. Wszystkie bramy i furtki ogólnie dostępne są zamykane przez firmę ochraniającą.

2. Wejście i wjazd na teren ogrodu możliwy jest  tylko bramą przy budynku Zarządu.

3. Swobodne wejście i wyjście furtką korzystając z naszego klucza jest możliwe;

– w dni powszednie w godz. 6.00 – 16.00

– w soboty i niedziele w godz. 6.00 – 17.00

4. Wjazd i wyjazd własnym samochodem korzystając z naszego klucza jest możliwy;

– w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00

– w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 17.00

5. Ruch osobowy i samochodowy po tym czasie będzie możliwy po otwarciu furtki i bramy przez służby ochronne. W tym celu do  przywołania osoby dyżurującej należy skorzystać z dzwonka  umieszczonego przy furtce. Fakt ten będzie odnotowany książce dyżurów (nazwisko i imię, nr rejestracyjny samochodu).

6.  Służby ochronne mają prawo legitymować osoby przebywające na terenie ogrodu.

Za utrudnienia z góry przepraszamy ale są one wprowadzone dla naszego wspólnego dobra.

Za Zarząd
Zygmunt Kluk

 

Poniżej znajduje się Regulamin korzystania z Ogrodu ROD „Słomin” w wersji do pobrania. Dokument obowiązuje w okresie 16.10.2013 – 15.04.2014.

Pobierz regulamin: REGULAMIN korzystania z ogrodu 2013