Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ X

Zagospodarowanie działki

§ 103

1. Działka jest integralną częścią rodzinnego ogrodu działkowego i powinna być zagospodarowana zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Granice działki powinny być zgodne z planem zagospodarowania ogrodu i trwale oznakowane.

3. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ogrodu.

4. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania ogrodu spoczywa na zarządzie. Jednakże obowiązek ten obciąża członka PZD, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.

§ 104

Z uwzględnieniem warunków określonych niniejszym regulaminem, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:

1) altanę,

2) szklarnię,

3) tunel foliowy,

4) okna inspektowe,

5) studnię, sieć wodociągową i sieć elektryczną,

6) zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),

7) pergolę, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,

8) piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.

§ 105

1. Działka powinna być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.

3. Członek PZD ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

§ 106

1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Prawie budowlanym, w ogrodzie poza granicami miast działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo).

2. Instrukcja w sprawie szamb wydaje Prezydium Krajowej Rady.

3. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi członek PZD.

4. Eksploatacja szamba i wywóz nieczystości musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 107

1. Altana w ogrodzie jest obiektem wolnostojącym, parterowym, zapewniającym rodzinie warunki do wypoczynku.

2. Altana może być podpiwniczona i posiadać poddasze użytkowe.

3. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.

4. Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych:

1) w ogrodach w granicach miast do 25 m2,

2) w ogrodach poza granicami miast do 35 m2.

5. Altana może posiadać zadaszony taras otwarty o powierzchni do 12 m2. Powierzchni tarasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany, z wyjątkiem jego części znajdującej się pod poddaszem lub nad piwnicą altany.

6. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu.

7. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

8. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.

9. Jeżeli plan zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego określa miejsce usytuowania altany, członek Związku zobowiązany jest do jej wybudowania zgodnie z tym planem.

10. Altana w ogrodach poza granicami miast może być wyposażona w kominek.

§ 108

Członek PZD obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej wymiary i usytuowanie w granicach działki.

§ 109

1. Zarząd wstrzymuje budowę lub rozbudowę altany w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu.

2. Członek PZD zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez zarząd nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać w inny sposób usunięte.

3. W przypadku wybudowania lub rozbudowania altany z naruszeniem § 107 niniejszego regulaminu, zarząd wzywa członka PZD do usunięcia stwierdzonych naruszeń pod rygorem zastosowania sankcji określonej w § 36 statutu.

§ 110

Szklarnia na działce może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25 m2 i wysokość do 3 m. Nie może ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń, których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko.

§ 111

1. Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 3 m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki.

2. Na terenach uznanych uchwałą okręgowego zarządu za położone w rejonach o dużym narażeniu na skażenia przemysłowe lub o niekorzystnych warunkach klimatycznych można za zgodą zarządu postawić tunele o powierzchni łącznej do 100 m2 bez względu na wielkość działki.

§ 112

1. Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy ogrodu i dróg komunikacyjnych w ogrodzie.

2. Zarząd może nakazać rozbiórkę szklarni i tuneli foliowych z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania przy ich stawianiu niniejszego regulaminu.

§ 113

Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 m2.

§ 114

1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, zbiorniki wodne na działce mogą mieć powierzchnię:

1) basen i brodzik łącznie do 15 m2,

2) oczko wodne do 10 m2.

2. Łączna powierzchnia zbiorników wodnych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać powierzchni 15 m2, a ich głębokość nie może przekraczać 1m.

3. Lokalizację i budowę zbiorników wodnych określa instrukcja Krajowej Rady.

4. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne oraz bezpieczeństwo związane z budową i użytkowaniem zbiornika ponosi członek PZD.

§ 115

4. Pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących na działce nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 metr od granic działki.

5. W odległości do 2 metrów od granic działki, pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów.

§ 116

1. Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe.

2. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

§ 117

1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.

2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.

3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

4. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ogrodu nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ogrodu.

§ 118

1. Przy sadzeniu krzewów i drzew owocowych należy dobierać gatunki i odmiany zalecane dla ogrodów działkowych.

2. Zaleca się sadzenie drzew słabo rosnących i karłowych.

3. Gatunki i odmiany drzew słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.

4. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.

§ 119

1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.

2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.

3. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.

4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.

5. W odległości do 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

§ 120

1. Członek PZD zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.

2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny.

§ 121

1. Członek PZD zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin.

2. Członek PZD może stosować na działce chemiczne zabiegi ochrony roślin wyłącznie preparatami według doboru ustalonego przez Krajową Radę na dany rok.

3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2, może być przeprowadzony tylko w przypadku, gdy możliwym jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i upraw ogrodniczych zarówno na własnej działce, jak i działkach sąsiednich.

4. Przed zastosowaniem środków ochrony roślin członek PZD zobowiązany jest do poinformowania o tym sąsiadów podając nazwę preparatu, okres karencji i datę przeprowadzenia zabiegu.

§ 122

W rodzinnych ogrodach działkowych obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 123

1. Z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, członek PZD może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików, których dopuszczalną liczbę określa zarząd. Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania.

2. Pomieszczenia dla zwierząt, o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część altany i wliczane są do jej normatywnej powierzchni.

3. Członek Związku odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem chowu zwierząt, o których mowa w ust. 1.

§ 124

Członek PZD zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów.

§ 125

Bezpośredni nadzór nad zgodnym z regulaminem zagospodarowaniem działki, w tym w sprawach dotyczących altany i innych trwałych urządzeń, sprawuje zarząd.