Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ IV
Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego

§ 34

Zarząd prowadzi sprawy rodzinnego ogrodu działkowego i reprezentuje go na zewnątrz według zasad określonych w statucie.

§ 35

1. Liczbę członków zarządu ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów) w granicach określonych przez statut, a następnie dokonuje ich wyboru.

2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika.

§ 36

1. Prezes kieruje i odpowiada za całokształt prac zarządu.

2. Wiceprezesi kierują i odpowiadają za powierzone im dziedziny działalności zarządu.

3. Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności zarządu.

4. Skarbnik odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej.

§ 37

Zarząd dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków, z uwzględnieniem § 36 regulaminu.

§ 38

1. Dla sprawnego wykonywania swoich zadań, zarząd może, w zależności od potrzeb, powoływać i odwoływać spośród członków ogrodu komisje problemowe stałe i doraźne.

2. Przewodniczącymi komisji są desygnowani przez zarząd członkowie zarządu.

3. Zarząd powołuje gospodarza (gospodarzy) ogrodu. Gospodarzem nie może być członek zarządu pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.

4. Sprawy gospodarcze zapewniające funkcjonowanie ogrodu i obsługa techniczna infrastruktury ogrodowej należą do obowiązków gospodarza (gospodarzy) ogrodu.

5. Nadzór nad pracą komisji i gospodarzy sprawuje zarząd.

§ 39

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach i podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków zarządu ustalonej na walnym zebraniu.

2. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes. Posiedzenie należy zwołać także na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zarządu, na żądanie komisji rewizyjnej lub na polecenie organu wyższego stopnia.

3. Posiedzeniu zarządu przewodniczy prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes.

4. Posiedzenia zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.

§ 40

1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół, który podpisują prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes oraz sekretarz lub inny członek zarządu.

2. Uchwały zarządu sporządzane są w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.

3. Podjęte na zebraniu uchwały podpisują osoby wymienione w ust. 1.

4. Uchwały bezpośrednio dotyczące indywidualnego członka PZD sporządzane są jako odrębne dokumenty dla każdej sprawy; uchwały takie zarząd doręcza zainteresowanemu.

§ 41

1. Zarząd obowiązany jest do gromadzenia i przechowywania środków finansowych ogrodu na koncie bankowym.

2. Wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania środkami finansowymi rodzinnego ogrodu działkowego potwierdza okręgowy zarząd.

3. Zarząd przyjmuje od członków PZD składki członkowskie i inne wpłaty na rzecz ogrodu na konto bankowe.

4. Upoważniony członek zarządu – skarbnik – może przyjmować wpłaty wydając wpłacającemu pokwitowanie imienne z wyszczególnieniem daty, tytułu i wysokości wpłaty. Każdy rodzaj opłaty wyodrębnia się na pokwitowaniu, a szczególnie: składkę członkowską, opłatę na rzecz ogrodu, opłatę energetyczną.

5. Pokwitowanie, o którym mowa w ust. 4, wydaje się na drukach obowiązujących w PZD, które stanowią dokumenty ścisłego zarachowania.

§ 42

1. W przypadku nie opłacenia w terminie do 31 maja składki członkowskiej lub innych opłat na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego w ustalonym przez walne zebranie terminie, zarząd obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

2. Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.

3. Za dzień wpłaty na konto rodzinnego ogrodu działkowego uznaje się datę wpłaty w banku, na poczcie lub w kasie ogrodu.

§ 43

1. W przypadku opóźnienia wpłaty składki członkowskiej i innych opłat na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego, zarząd wzywa na piśmie członka PZD do dokonania wpłaty należności w oznaczonym terminie informując jednocześnie, że niewykonanie wezwania (w całości lub części) zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w §§ 23 i 36 statutu.

2. Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcza się członkowi PZD bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Koszty wezwania obciążają członka PZD.

§ 44

Zarząd prowadzi dokumentację członków PZD – użytkowników działek. Dokumentacja powinna zawierać w szczególności: deklarację członkowską, uchwałę o nadaniu członkostwa PZD i prawa użytkowania działki, decyzję przydziału działki oraz inne niezbędne dokumenty dotyczące członka PZD użytkującego działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym.

§ 45

1. Zarząd odpowiedzialny jest za właściwe przechowywanie dokumentacji: ogrodu, członków PZD, walnych zebrań, posiedzeń zarządu, finansowej i innych dokumentów ważnych z punktu widzenia interesów członków PZD, Związku oraz funkcjonowania ogrodu. Obowiązek przechowywania istnieje w okresach przewidzianych w instrukcji kancelaryjnej dla rodzinnych ogrodów działkowych.

2. W przypadku braku możliwości przechowywania archiwalnych dokumentów w ogrodzie, sposób ich przechowywania zarząd uzgadnia z okręgowym zarządem.

§ 46

1. Zarząd obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ogrodzie. W tym celu zarząd przedstawia walnemu zebraniu propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania ogrodu, jego ochrony we własnym zakresie lub przez wykwalifikowany podmiot, budowy urządzeń służących bezpieczeństwu (oświetlenie, łączność), a także współpracę z organami porządkowymi.

§ 47

1. Zarząd organizuje w ogrodzie imprezy kulturalne i integracyjne, a w szczególności dzień działkowca, inicjuje współpracę z domami kultury oraz innymi placówkami i organizacjami o celach społecznych.

2. W interesie najbardziej potrzebujących działkowców zarząd podejmuje odpowiednie działania we własnym zakresie oraz współpracuje z samorządem lokalnym i jego służbami.

§ 48

W celu propagowania ruchu ogrodnictwa działkowego wśród dzieci i młodzieży zarząd powinien dążyć do współpracy z placówkami oświatowymi i szkołami, a także domami dziecka i innymi placówkami i organizacjami.

§ 49

1. W celu zwiększenia wśród dzieci i młodzieży zainteresowania użytkowaniem działki, upowszechniania wiedzy ogrodniczej i ekologicznej, w ogrodzie może być powołane przez zarząd koło młodych działkowców.

2. Koło młodych działkowców powinno współpracować z kołami młodzieżowymi w szkołach i placówkach oświatowych i kulturalnych o pokrewnych zainteresowaniach.

§ 50

Zarząd otacza opieką koło młodych działkowców, udziela mu pomocy organizacyjnej oraz, w miarę możliwości, pomocy finansowej.

§ 51

1. Nadzór nad działalnością koła młodych działkowców sprawuje zarząd.

2. W uzasadnionych przypadkach zarząd może rozwiązać koło.

§ 52

1. Prezes zarządu może prowadzić biuro według zasad określonych przez Prezydium Krajowej Rady, odpowiada za jego funkcjonowanie i jest jego kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

2. Biuro wykonuje czynności administracyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ogrodu.

3. W biurze mogą być zatrudniani członkowie zarządu. Zatrudnienie nie jest związane z pełnioną funkcją, lecz z wykonywaniem zadań określonych w zakresie czynności.

4. Do powołania biura niezbędne jest ujęcie kosztów jego funkcjonowania w preliminarzu finansowym uchwalonym przez walne zebranie.

5. Biuro prowadzi się zgodnie z wymogami kodeksu pracy i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami.

§ 53

1. Prezes zarządu odpowiada za prawidłowe sporządzanie i przechowywanie dokumentacji biura.

2. Ustępujący prezes zarządu przekazuje dokumentację biura nowo wybranemu prezesowi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego w ciągu 14 dni od dnia wyboru.

§ 54

W celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej rodzinnego ogrodu działkowego, obowiązek jej prowadzenia należy powierzyć ośrodkowi finansowo-księgowemu prowadzonemu przez okręgowy zarząd lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

§ 55

Księgowość rodzinnego ogrodu działkowego prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w PZD plan kont i ogólnie obowiązujące przepisy prawa finansowego.