Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ XI

Społeczna Służba Instruktorska

§ 126

1. Społeczną Służbę Instruktorską tworzą:

1) instruktorzy ogrodowi,

2) instruktorzy okręgowi,

3) instruktorzy krajowi.

2. Szczegółowy tryb powoływania oraz działania instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej określa Krajowa Rada.

§ 127

Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej powołuje się w celu realizacji zadań w zakresie zagospodarowania, modernizacji ogrodów i działek, upowszechniania wiedzy i nowości ogrodniczych, pomocy członkom PZD w zagospodarowaniu i użytkowaniu działki oraz racjonalnej i zdrowej uprawy roślin, a także ochrony środowiska.

§ 128

Instruktorzy ogrodowi Społecznej Służby Instruktorskiej:

1) prowadzą poradnictwo i instruktaż w zakresie zagospodarowania i modernizacji działek oraz uprawy roślin,

2) propagują wiedzę i oświatę ogrodniczą poprzez organizowanie prelekcji i szkoleń dla członków PZD,

3) upowszechniają i rozprowadzają literaturę i prasę ogrodniczą, w szczególności miesięcznik „działkowiec” i wydawnictwa związkowe,

4) wdrażają postanowienia regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego,

5) utrzymują kontakty z placówkami pracującymi na rzecz ogrodnictwa.

§ 129

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej wykonując swoje zadania:

1) biorą udział w przeglądach stanu zagospodarowania ogrodu i działek oraz pracach ogrodowych komisji konkursowych,

2) przedkładają zarządowi wnioski w sprawach zagospodarowania i modernizacji ogrodu i działek, działalności szkoleniowej i zaopatrzeniowej,

3) uczestniczą w posiedzeniach zarządu i komisji problemowych, na których omawiane są sprawy zagospodarowania i modernizacji ogrodu i działek oraz zagadnienia ogrodnicze i szkoleniowe.

§ 130

Zarząd zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków do pracy instruktorom ogrodowym Społecznej Służby Instruktorskiej, zapewniając szczególnie:

1) korzystanie z tablic informacyjnych w ogrodzie,

2) bezpłatnie wydawnictwa związkowe, w tym miesięcznik „działkowiec”,

3) udział w szkoleniach organizowanych przez okręgowe zarządy i Krajową Radę.

§ 131

Działalność instruktorów ogrodowych zarząd finansuje ze środków ogrodowego Funduszu Oświatowego PZD.