Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ VI
Działalność rozjemcza i mediacyjna w rodzinnym ogrodzie działkowym

§ 58

1. Działalność orzekającą, rozjemczą i mediacyjną w rodzinnym ogrodzie działkowym prowadzi komisja rozjemcza.

2. Liczbę członków komisji rozjemczej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów) w granicach określonych przez statut, a następnie dokonuje ich wyboru.

3. Komisja rozjemcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza.

§ 59

Komisja rozjemcza rozpoznaje i rozstrzyga odwołania członków PZD od uchwał zarządu, nakładających kary porządkowe przewidziane § 23 statutu oraz odwołania od uchwał zarządu o pozbawieniu członkostwa Związku i prawa użytkowania działki, podjętych przez zarząd na podstawie § 36 statutu.

§ 60

1. Komisja rozjemcza może prowadzić mediacje w sporach pomiędzy członkami PZD.

2. Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi zespół komisji rozjemczej w składzie trzyosobowym.

3. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje zarząd.

§ 61

1. Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej. Ugodę podpisują strony i członkowie zespołu mediacyjnego komisji rozjemczej.

2. Ugoda sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym, postanowieniami statutu lub regulaminu, jest z mocy prawa nieważna. Stwierdzenie nieważności należy do okręgowej komisji rozjemczej.

3. Od ugody zawartej przez działkowców w wyniku mediacji, nie przysługuje odwołanie do żadnej instancji PZD.

4. Członkowie PZD, którzy zawarli ugodę, zobowiązani są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń.

5. Jeżeli jedna ze stron (lub obie) nie wywiązują się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga zarząd.