Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ XIV

Likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego

§ 152

Likwidacja całego lub części ogrodu może nastąpić jedynie z przyczyn i na warunkach określonych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

§ 153

1. Likwidacja całego lub części ogrodu odbywa się wyłącznie za zgodą Prezydium Krajowej Rady PZD.

2. Czasowe zajęcie terenu ogrodu odbywa się wyłącznie za zgodą prezydium okręgowego zarządu.

§ 154

Likwidacja ogrodu powinna zostać przeprowadzona w okresie od zakończenia do rozpoczęcia wegetacji roślin; likwidacja ogrodu w innym terminie może nastąpić jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach.

§ 155

Likwidację ogrodu przeprowadza właściwy okręgowy zarząd PZD.

§ 156

1. Działkowcowi ze zlikwidowanego ogrodu (lub jego części) przysługuje działka zastępcza.

2. Działkowiec otrzymujący działkę zastępczą zachowuje członkostwo Związku.

§ 157

Wszelkie sprawy zlikwidowanego ogrodu i członków Związku przejmuje właściwy okręgowy zarząd.

§ 158

Po zakończeniu likwidacji całego ogrodu następuje jego wykreślenie z Rejestru ROD i zakończenie jego bytu prawnego. Z tą chwilą wszystkie organy ROD ulegają rozwiązaniu.