Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ V
Działalność kontrolna w rodzinnym ogrodzie działkowym

§ 56

1. Działalność kontrolną w rodzinnym ogrodzie działkowym prowadzi komisja rewizyjna.

2. Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze (konferencja delegatów)w granicach określonych przez statut, a następnie dokonuje ich wyboru.

3. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza.

§ 57

1. Komisja rewizyjna dokonuje okresowej oceny całokształtu działalności zarządu.

2. Komisja rewizyjna dokonuje, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, kontroli i oceny działalności zarządu, w tym finansowej.

3. Wyniki kontroli, o której mowa w ust.1, wraz z wnioskami komisja przedstawia na posiedzeniu zarządu.

4. Wyniki kontroli oraz ocenę rocznej działalności zarządu komisja rewizyjna przedstawia wraz z wnioskami na walnym zebraniu sprawozdawczym, a ocena za okres kadencji przedstawiana jest na walnym zebraniu sprawozdawczo–wyborczym z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu.

5. Roczna ocena działalności zarządu obejmuje wykonanie uchwał walnego zebrania dotyczących planu pracy poprzez ustosunkowanie się do wykonania preliminarza i sporządzonego przez zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego.