Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana użytkownika działki

§ 73

1. Zmiana użytkownika działki następuje w przypadku pozbawienia lub wygaśnięcia członkostwa PZD i prawa użytkowania działki.

2. Zmiana użytkownika działki następuje również w przypadku zamiany działki przez dotychczasowego użytkownika w tym samym lub innym rodzinnym ogrodzie działkowym.

3. Zmiana użytkownika działki może nastąpić w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód i skreślenia z listy członków PZD.

§ 74

Jeżeli z opuszczającym działkę była spisana umowa notarialna o jej użytkowanie i dokonano stosownego wpisu w księdze wieczystej, umowę należy rozwiązać i złożyć do sądu wniosek o wykreślenie wpisu. Koszty z tym związane obciążają ustępującego z działki.

§ 75

1. Zamieniający działkę w tym samym lub innym ogrodzie zachowuje członkostwo PZD i nie wpłaca wpisowego.

2. Podstawą do zastosowania ust. 1 jest przedłożenie przez zamieniającego działkę potwierdzenia członkostwa Związku wystawionego przez zarząd poprzedniego ogrodu, chyba że następuje zamiana działek w tym samym ogrodzie.

§ 76

1. W razie wygaśnięcia członkostwa PZD i prawa użytkowania działki na skutek śmierci członka Związku, współmałżonek nie będący członkiem Związku zachowuje prawo do korzystania z działki i podlega ochronie PZD w terminie określonym przez statut na złożenie wniosku o nadanie członkostwa.

2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarząd obowiązany jest dostarczyć wnioskodawcy deklarację członkowską.

3. Niezwłocznie po złożeniu deklaracji, zarząd nadaje członkostwo PZD i prawo użytkowania działki.

4. Współmałżonek zmarłego członka PZD, któremu nadano członkostwo, nie wnosi wpisowego i opłaty inwestycyjnej.

§ 77

1. Rezygnacja z członkostwa PZD i prawa użytkowania działki następuje przez złożenie w zarządzie pisemnego oświadczenia członka PZD o zrzeczeniu się członkostwa PZD i prawa użytkowania działki.

2. Jeżeli współmałżonek składającego rezygnację nie jest członkiem PZD konieczna jest jego pisemna i potwierdzona zgoda na rezygnację z użytkowania działki.

3. Jeżeli współmałżonek nie będący członkiem PZD nie wyraża zgody na zrzeczenie się dalszego użytkowania działki, zarząd wzywa go do złożenia deklaracji. Po złożeniu przez niego deklaracji, zarząd nadaje współmałżonkowi członkostwo PZD i prawo użytkowania działki. Współmałżonek, któremu nadano członkostwo PZD nie wnosi wpisowego ani opłaty inwestycyjnej.

§ 78

1. Rezygnacja z członkostwa PZD i prawa użytkowania działki złożona przez jednego z rozwiedzionych małżonków powoduje pozostawienie w dalszym użytkowaniu działki drugiemu z rozwiedzionych małżonków, jeżeli jest członkiem PZD.

2. Jeżeli rozwiedziony małżonek nie jest członkiem PZD, a jego były współmałżonek zrzeknie się członkostwa Związku i prawa użytkowania działki, to zarząd wzywa go do złożenia deklaracji członkowskiej. Po złożeniu deklaracji członkowskiej, zarząd nadaje mu członkostwo PZD i prawo użytkowania działki.

§ 79

1. Członek PZD nie będący w związku małżeńskim ma prawo złożyć zarządowi pisemne oświadczenie wskazujące osobę bliską w rozumieniu statutu, wspólnie z nim korzystającą z działki jako swojego następcę na wypadek śmierci.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może być w każdym czasie odwołane.

3. Jeżeli następca spełnia warunki określone w §§ 5 ust. 1 pkt 6 oraz 9 statutu, przysługuje mu prawo pierwszeństwa do nadania członkostwa i prawa użytkowania działki po zmarłym członku PZD.

§ 80

1. W stosunku do członka PZD, który porzucił działkę, mają odpowiednio zastosowanie przepisy § 36 statutu.

2. Przez porzucenie działki należy rozumieć nieużytkowanie jej przez co najmniej jeden rok kalendarzowy. Na porzucenie wskazuje przede wszystkim stan zagospodarowania urządzeń, altany i nasadzeń na działce świadczący o jej trwałym nieużytkowaniu.

3. Porzucenie stwierdza zarząd na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem właściwej komisji problemowej.

§ 81

1. Zarząd staje się dysponentem działki w każdym czasie w przypadku:

1) śmierci członka PZD,

2) zrzeczenia się członkostwa PZD i prawa użytkowania działki i nie wskazania w zrzeczeniu jako następcy osoby bliskiej.

2. Przepisy ust.1 pkt 1 nie dotyczą sytuacji, gdy przy życiu pozostaje współmałżonek zmarłego członka PZD.

§ 82

1. W przypadku pozbawienia członkostwa PZD i prawa użytkowania działki albo wygaśnięcia członkostwa z innych przyczyn niż określonych w § 81 regulaminu, zarząd staje się dysponentem działki dopiero po uprawomocnieniu się uchwały zarządu, nie wcześniej jednak niż po zebraniu plonów.

2. Ostateczny czas na zebranie plonów ustala się na dzień 31 października.

3. W przypadku pozbawienia członkostwa PZD i prawa użytkowania działki na skutek udowodnionej kradzieży, dokonanej na szkodę innego członka PZD lub Związku, zarząd staje się dysponentem działki z chwilą uprawomocnienia się uchwały o pozbawieniu członkostwa. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania.

§ 83

W przypadku zastosowania wobec członka PZD sankcji pozbawienia członkostwa PZD i prawa użytkowania działki, do chwili uprawomocnienia się uchwały (z uwzględnieniem § 161 statutu), działka nie może być przydzielona innemu użytkownikowi.

§ 84
1. W przypadkach określonych w § 81 i § 82 ust. 3 regulaminu, inwentaryzację należy przeprowadzić w okresie wegetacyjnym pozwalającym na ustalenie wszystkich nasadzeń i upraw na działce. Za pisemną zgodą dotychczasowego użytkownika inwentaryzację można przeprowadzić w innym terminie.

2. W przypadku pozbawienia członkostwa PZD lub wygaśnięcia z przyczyn innych, niż określonych w ust. 1, zarząd zleca przeprowadzenie inwentaryzacji po zebraniu plonów.

3. Z chwilą otrzymania uchwały zarządu pozbawiającej członkostwa PZD i prawa użytkowania działki, użytkownik nie ma prawa dokonywania żadnych inwestycji i trwałych nasadzeń na działce.

§ 85

Inwentaryzacji i wyceny nasadzeń i urządzeń nie dokonuje się:

1) gdy ustępujący z działki i ubiegający się o jej użytkowanie i członkostwo PZD zgodnie ustalą ich wartość i złożą pisemne oświadczenie w tej sprawie,

2) działkę przejmuje wskazana w zrzeczeniu osoba bliska,

3) działkę przejmuje współmałżonek po zmarłym członku PZD,

4) po rozwodzie, niezależnie od tego, któremu z byłych współmałżonków zarząd przyzna prawo użytkowania działki.

§ 86

1. Inwentaryzacji, o której mowa w § 84, dokonuje komisja inwentaryzacyjna powołana przez zarząd.

2. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji zarząd zawiadamia dotychczasowego użytkownika działki na piśmie za potwierdzeniem odbioru na 14 dni przed terminem inwentaryzacji.

3. Inwentaryzacja może być przeprowadzona pod nieobecność dotychczasowego użytkownika lub upoważnionej przez niego osoby tylko wówczas, gdy został on prawidłowo powiadomiony o jej terminie i nie złożył wniosku o przesunięcie terminu z ważnych przyczyn.

4. Protokół inwentaryzacyjny podpisują wszyscy członkowie komisji oraz dotychczasowy użytkownik lub osoba przez niego upoważniona (z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 3). Dotychczasowy użytkownik ma prawo wnieść uwagi do protokołu.

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu inwentaryzacyjnego przez dotychczasowego użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną, komisja odnotowuje ten fakt w protokole. Zainteresowany może żądać wpisania do protokołu przyczyn, dla których odmawia jego podpisania.

§ 87

1. Wartość nasadzeń i urządzeń znajdujących się na działce ustala się polubownie.

2. Zarząd, w przypadku sporu o wartość nasadzeń i urządzeń, może zlecić, z własnej inicjatywy lub na wniosek i koszt zainteresowanych, dokonanie wyceny biegłym rzeczoznawcom.

3. Na wniosek i koszt ustępującego z działki ustalenie wartości nasadzeń i urządzeń może być dokonane w drodze przetargu, w którym mogą brać udział osoby oczekujące na przydział działki i spełniające warunki określone w § 9 statutu. Podstawą rozliczenia z ustępującym z działki jest zaakceptowanie przez niego wyników przetargu.

§ 88

1. Wartość nasadzeń i urządzeń zwraca się osobie uprawnionej po przydzieleniu działki nowemu członkowi Związku i wpłaceniu przez niego ustalonej sumy odpowiadającej tej wartości wyliczonej według § 87 regulaminu.

2. Z ustalonej sumy odpowiadającej wartości nasadzeń i urządzeń zarząd potrąca zaległe składki, koszty wyceny oraz inne nieopłacone należności wynikające z uchwał walnego zebrania.

3. Gdy przekazanie należności za nasadzenia i urządzenia na działce byłemu użytkownikowi natrafia na jakiekolwiek trudności, kwotę tę zarząd przekazuje do depozytu sądowego.

§ 89

Skierowanie pozwu do sądu przez byłego użytkownika działki z roszczeniem o odszkodowanie wyższe niż ustalone w wyniku wyceny nie wstrzymuje nadania członkostwa PZD i przydzielenia działki nowemu użytkownikowi pod warunkiem złożenia przez niego pisemnego zobowiązania do dokonania dopłaty, jeżeli sąd uzna roszczenie byłego użytkownika.

§ 90

W razie nieopuszczenia działki w terminach określonych niniejszym regulaminem przez użytkownika, którego członkostwo Związku ustało, zarząd lub nowy użytkownik działki kieruje pozew o wydanie do właściwego miejscowo sądu powszechnego.