Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ XV

Postanowienia końcowe

§ 159

Interpretacja postanowień regulaminu należy do Krajowej Rady.

§ 160

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 roku, z wyjątkiem § 5 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie 1 czerwca 2006 roku. Do czasu wejścia w życie § 5 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu, obowiązują w tym zakresie przepisy dotychczasowe.

2. Istniejące czasowe rodzinne ogrody działkowe funkcjonują na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.

3. Z dniem 1 lipca 2004 roku traci moc obowiązującą regulamin rodzinnego ogrodu działkowego uchwalony w dniu 19 lutego 1998 roku przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców.