Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ II

Zasady organizacyjne rodzinnego ogrodu działkowego

§ 15

Organami samorządu PZD w rodzinnym ogrodzie działkowym są:

1) walne zebranie członków rodzinnego ogrodu działkowego (konferencja delegatów), zwane dalej „walnym zebraniem”,

2) zarząd rodzinnego ogrodu działkowego, zwany dalej „zarządem”,

3) komisja rewizyjna rodzinnego ogrodu działkowego, zwana dalej „komisją rewizyjną”,

4) komisja rozjemcza rodzinnego ogrodu działkowego, zwana dalej „komisją rozjemczą”.

§ 16

Członek organu rodzinnego ogrodu działkowego wykonujący społeczne obowiązki, podlega ochronie prawnej PZD w zakresie wynikającym ze sprawowania mandatu.

§ 17

1. W rodzinnym ogrodzie działkowym posiadającym ponad 300 członków PZD, mogą być organizowane koła.

2. Koło jest pomocniczą jednostką organizacyjną obejmującą jeden lub więcej sektorów lub teren.

3. Uchwałę o powołaniu koła lub jego likwidacji podejmuje zarząd. Zarząd zwołuje pierwsze zebranie organizacyjne koła, które prowadzi wyznaczony członek zarządu.

4. Zebranie koła zwołuje zarząd w porozumieniu z przewodniczącym koła na zasadach określonych w § 26 regulaminu.

5. Do kompetencji zebrania członków koła należy:

1) wybór ze swego grona delegata (delegatów) na konferencję delegatów rodzinnego ogrodu działkowego według zasad określonych przez zarząd – delegat zachowuje mandat tylko na konferencję, na którą został wybrany,

2) opiniowanie sprawozdań z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej,

3) opiniowanie rocznego planu pracy (programu działania) i preliminarza finansowego.

6. Do zebrań kół mają odpowiednio zastosowanie przepisy § 27 ust.1 i 2 regulaminu dotyczące walnych zebrań.

§ 18

1. Przewodniczący koła wybierany jest na pierwszym zebraniu członków koła na okres kadencji organów PZD w rodzinnym ogrodzie działkowym.

2. Przewodniczący reprezentuje koło przed zarządem.

3. Przewodniczący koła może być członkiem zarządu lub innych organów Związku w ogrodzie.

4. Przewodniczący koła:

1) kieruje kołem,

2) przewodniczy zebraniu koła,

3) współpracuje z członkami koła,

4) zapewnia łączność członków koła z zarządem,

5) dba o infrastrukturę oraz sprawy członków Związku tworzących koło i wnioski stąd wypływające przedstawia zarządowi.

§ 19

1. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków lub działania na szkodę PZD zarząd ma prawo odwołać przewodniczącego koła.

2. Uchwała o odwołaniu przewodniczącego koła powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania się od tej uchwały w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do prezydium okręgowego zarządu. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje decyzji o odwołaniu.

§ 20

1. Właściwy organ oddziału okręgowego powołuje organ komisaryczny dla rodzinnego ogrodu działkowego w razie:

1) wygaśnięcia powyżej 50% mandatów członków organu ustalonych przez walne zebranie,

2) odwołania (zawieszenia) organu przez odpowiedni organ wyższego stopnia,

3) niedokonania wyboru organu przez walne zebranie, na którym ciążył taki obowiązek.

2. Liczbę członków organu komisarycznego określa organ dokonujący powołania.

3. Organ komisaryczny działa do czasu utworzenia tego organu w drodze wyborów, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od powołania.

4. Członkiem organu komisarycznego może być każdy członek PZD, z wyjątkiem osób, które na podstawie statutu mają zakaz sprawowania mandatu w organach PZD.

5. Organowi komisarycznemu przysługują wszystkie uprawnienia zastępowanego organu.

§ 21

1. Ustępujący zarząd oraz komisje rewizyjna i rozjemcza wydają nowo wybranemu zarządowi oraz komisjom rewizyjnej i rozjemczej, posiadane ruchomości i nieruchomości oraz dokumentację i pieczątki PZD w formie protokołu zdawczo–odbiorczego. Ustępujące organy dokonują przekazania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wygaśnięcia mandatu.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:

1) zawieszonych (odwołanych) organów lub ich członków,

2) organów, w których wygasły mandaty powyżej 50% liczby członków organu ustalonej przez walne zebranie.

3. Zawieszeni (odwołani) członkowie dokonują przekazania osobie wyznaczonej przez organ dokonujący zawieszenia (odwołania), a zawieszone (odwołane) organy i organy, którym wygasły mandaty powyżej 50% członków pochodzących z wyboru, organom komisarycznym.

4. Niewykonanie przez ustępujące (zawieszone, odwołane) organy PZD lub ich członków obowiązków, określonych w ust. 1, stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych i stanowi podstawę do podjęcia działań, określonych w § 36 statutu w stosunku do osób winnych oraz wyegzekwowania na drodze prawnej zwrotu ruchomości, nieruchomości oraz dokumentacji i pieczątek będących własnością PZD.

5. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka organu w ROD tracą ważność udzielone mu pełnomocnictwa i upoważnienia, w tym także do dysponowania środkami finansowymi znajdującymi się w kasie i na rachunkach bankowych rodzinnego ogrodu działkowego.