Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ XII
Przepisy porządkowe

§ 132

1. Członek PZD obowiązany jest:

1) dbać o estetyczny wygląd działki i ogrodu,

2) nie zakłócać spokoju sąsiadom,

3) utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,

b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

2. Liczbę godzin konieczną do utrzymywania w czystości w ciągu roku dodatkowej powierzchni dróg i rowów melioracyjnych ponad określoną w ust.1 pkt 3 lit. a, którą ustala zarząd, należy zaliczyć w wymiar prac na rzecz ogrodu uchwalonych przez walne zebranie.

§ 133

Członkowi PZD zabrania się:

1) zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,

2) wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin,

3) gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy, a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,

4) wznoszenia szop, komórek, toalet wolnostojących, klatek itp.,

5) spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw,

6) wjazdu na teren rodzinnego ogrodu działkowego osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania,

7) parkowania na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania,

8) mycia i naprawiania na terenie rodzinnego ogrodu działkowego – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,

9) polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie ogrodu,

10) wprowadzania i trzymania na terenie ogrodu psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,

11) naruszania, zmieniania infrastruktury rodzinnego ogrodu działkowego, a szczególnie samowolnego budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,

12) sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych ogrodu,

13) prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.

§ 134

Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

§ 135

1. Osoby niepełnosprawne ruchowo mają prawo wjazdu na teren ogrodu pojazdów mechanicznych, którymi dojeżdżają do działki. Prawo wjazdu mają także pojazdy dowożące te osoby do działki.

2. Osoby niepełnosprawne ruchowo mają prawo parkowania swoich pojazdów na terenie działki, jeżeli wyposażą ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).

3. Zarząd jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym ruchowo możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.

§ 136

Dopuszcza się spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jeżeli to nie narusza odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego. Spalania nie można wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września.

§ 137

1. Usunięcie z terenów ogólnych ogrodu lub działki ozdobnych drzew lub krzewów, których wiek przekracza 5 lat, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego organu administracji publicznej.

2. Zezwolenie wydawane jest na wniosek:

1) zarządu – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ogrodu,

2) użytkownika – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu działki.

§ 138

1. Alejki ogrodowe powinny posiadać nazwy lub numery.

2. Działka oznaczona jest tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu.

§ 139

1. Wstęp na działkę w czasie nieobecności członka PZD lub jego rodziny jest zabroniony.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia lub mienia.

§ 140

W celu sprawdzenia stanu zagospodarowania działki, odczytu liczników wody i energii elektrycznej, sprawdzenia prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej i wodociągowej, członek PZD ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez organy PZD.

§ 141

W ogrodach posiadających sieć wodociągową i elektryczną członek PZD może przyłączyć działkę do sieci wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządu.

§ 142

1. Wodą pobieraną z ujęć miejskich i ogrodowych należy gospodarować oszczędnie.

2. Rozliczanie kosztów wody zużytej przez członka PZD może odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych przez zarząd i zatwierdzonych przez walne zebranie. Zasady te powinny być zgodne z wytycznymi obowiązującymi w PZD.

3. Opłatę za zużytą wodę uiszcza się według wskazań licznika po cenie ustalonej dla odbiorcy lub ryczałtowo według zasad ustalonych przez walne zebranie.

4. Stwierdzenie przez zarząd marnotrawstwa wody może spowodować zastosowanie kary porządkowej.

5. Stwierdzenie przez zarząd pobierania wody przez członka PZD poza wodomierzem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego.

§ 143

1. Korzystanie z energii elektrycznej przez członka PZD może odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych przez zarząd i zatwierdzonych przez walne zebranie. Zasady te powinny być zgodne z wytycznymi obowiązującymi w PZD.

2. Opłatę za zużytą energię elektryczną uiszcza się według wskazań podlicznika po cenie ustalonej przez zakład energetyczny za kWh w terminach wyznaczonych przez zarząd.

3. W celu pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem energii do ogrodu i eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, walne zebranie uchwala opłatę energetyczną na zasadach określonych w wytycznych obowiązujących w PZD.

4. Stwierdzenie przez zarząd pobierania przez członka PZD energii elektrycznej poza licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego.

§ 144

1. W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) zarząd może wyrazić zgodę – na wniosek członka PZD – na ustanowienie opiekuna działki na okres do jednego roku.

2. Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi członek PZD, w imieniu którego działał opiekun.

3. Sprawujący opiekę nie nabywa praw członkowskich.

§ 145

1. Małżonkowie będący członkami PZD odpowiadają solidarnie za nieprzestrzeganie przepisów statutu, regulaminu i innych przepisów obowiązujących w PZD.

2. Członek PZD odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego wiedzą lub zgodą na działce i w ogrodzie.

§ 146

1. Członek PZD ma obowiązek zgłaszania do zarządu na piśmie zmian danych osobowych umieszczonych w deklaracji członkowskiej, w tym zmiany miejsca zamieszkania.

2. Członek PZD ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmian danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje zarządu związane z jego członkostwem PZD i prawem użytkowania działki.

3. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do członka PZD pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 zarząd może wywiesić na tablicy informacyjnej zawiadomienie o konieczności odbioru korespondencji.

§ 147

PZD nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu strat spowodowanych przez powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz powstałych na skutek kradzieży i dewastacji.