Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ IX

Zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego

§ 91

Zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego oraz budowa podstawowych urządzeń należą do PZD.

§ 92

1. Podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia rodzinnego ogrodu działkowego jest plan zagospodarowania.

2. Plan zagospodarowania zatwierdza prezydium okręgowego zarządu.

3. Zmiany w planie zagospodarowania ogrodu dokonuje prezydium okręgowego zarządu. Zmiany w planie zagospodarowania ogrodu nie mogą powodować zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni działki poza normę określoną w art. 13 ust. 3 ustawy.

4. Wniosek o zmianę planu składa zarząd na podstawie uchwały walnego zebrania.

§ 93

Plan zagospodarowania oparty jest na podkładzie geodezyjnym, określa granice ogrodu, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę rodzinnego ogrodu działkowego.

§ 94

1. Infrastrukturę rodzinnego ogrodu działkowego stanowią urządzenia służące do wspólnego użytku członków PZD, będące własnością Związku, na którą składają się:

1) ogrodzenie zewnętrzne,

2) aleje i drogi ogrodowe,

3) miejsca postojowe,

4) place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie i inne tereny użytku ogólnego,

5) dom działkowca, budynki administracyjno-gospodarcze, hydrofornie,

6) sanitariaty,

7) pasy zieleni ochronnej,

8) drzewa i krzewy ozdobne oraz pozostała zieleń ogrodowa,

9) urządzenia i sieć wodociągowa,

10) sieć energetyczna,

11) inne elementy wyposażenia służące do wspólnego użytku.

2. W celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodu, zarząd dąży do wyposażenia ogrodu w niezbędną infrastrukturę.

§ 95
Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby członków PZD, funkcjonalność, wpływ na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla członków PZD.

§ 96

1. Wykorzystanie infrastruktury ogrodu do innych celów niż wspólnego użytku członków PZD może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych przepisami związkowymi.

2. Budowa i montowanie urządzeń na terenie ogrodu, nie przeznaczonych do funkcjonowania ogrodu lub wspólnego użytku członków PZD jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prezydium okręgowego zarządu.

§ 97

Zarząd zobowiązany jest zapewnić funkcjonalność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).

§ 98

Rodzinne ogrody działkowe powinny być wyposażone w ogólnodostępne sanitariaty w ilości dostosowanej do liczby działek.

§ 99

Zarząd odpowiada za zgodne z obowiązującym prawem, w tym prawem miejscowym, gromadzenie i usuwanie odpadów z terenu ogrodu.

§ 100

1. W rodzinnym ogrodzie działkowym, za zgodą walnego zebrania, dopuszcza się hodowlę pszczół.

2. Hodowla pszczół może być prowadzona wyłącznie w zbiorowej pasiece.

3. Pasieka, o której mowa w ust. 2, jest to wydzielona na ten cel część terenu użytku ogólnego ogrodu, odizolowana od pozostałej części ogrodu żywopłotem wysokim lub ekranem, o wysokości nie mniejszej niż 2 metry.

4. Wszelkie prace w pasiece należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo działkowców.

5. Członkowie PZD, którzy prowadzą hodowlę pszczół w pasiece ogrodowej tworzą koło pszczelarzy.

6. Nadzór nad działalnością koła sprawuje zarząd.

§ 101

Zarząd odpowiedzialny jest za zgodność zagospodarowania ogrodu z obowiązującym planem.

§ 102

Nadzór nad zagospodarowaniem rodzinnego ogrodu działkowego sprawuje prezydium okręgowego zarządu.