Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ III

Walne zebranie członków rodzinnego ogrodu działkowego

§ 22

1. Najwyższym organem rodzinnego ogrodu działkowego jest walne zebranie członków albo konferencja delegatów.

2. Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne walne zebrania dzielą się na:

1) sprawozdawczo-wyborcze,

2) sprawozdawcze, odbywane corocznie.

4. Do konferencji delegatów mają zastosowanie przepisy dotyczące walnych zebrań z wyłączeniem § 80 ust. 1 statutu.

§ 23

1. W rodzinnych ogrodach działkowych posiadających ponad 300 członków lub składających się z kilku terenów, zamiast walnych zebrań, mogą odbywać się konferencje delegatów, w których uczestniczą delegaci, wybrani na zebraniach kół według zasad ustalonych przez zarząd.

2. Decyzję o odbywaniu w ogrodzie konferencji delegatów i powołaniu kół podejmuje zarząd w drodze uchwały.

§ 24

Walne zebranie zwołuje zarząd i proponuje porządek obrad. O terminie i proponowanym porządku zebrania zarząd zawiadamia okręgowy zarząd.

§ 25

Walne zebranie odbywa się do 30 kwietnia danego roku. Odstępstwa od tego terminu dopuszczalne są wyłącznie za zgodą prezydium okręgowego zarządu.

§ 26

1. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia pisemnie – za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem – członków PZD na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania.

2. W zawiadomieniu , o którym mowa w ust. 1, podaje się ponadto miejsce, termin i godziny wyłożenia materiałów sprawozdawczych, przy czym wyłożenie musi nastąpić co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zebrania.

3. W rodzinnych ogrodach działkowych, w których odbywają się konferencje delegatów, przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie do zawiadamiania delegatów.

§ 27

1. Walne zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków PZD danego rodzinnego ogrodu działkowego.

2. Walne zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków ogrodu bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3. Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania do konferencji delegatów.

§ 28

1. Walne zebranie otwiera prezes zarządu lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes.

2. Jeżeli o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia walnego zebrania nie jest obecna wymagana większość członków PZD, prezes zarządu ogłasza, że nie ma kworum i informuje zebranych, że zgodnie z adnotacją na zawiadomieniu zebranie odbędzie się w drugim terminie.

3. Przewodniczącego walnego zebrania wybierają spośród siebie obecni na zebraniu członkowie PZD z rodzinnego ogrodu działkowego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie przeprowadza prezes zarządu, który po wyborze przewodniczącego przekazuje mu prowadzenie walnego zebrania.

4. Przewodniczący zebrania przedstawia proponowany porządek zebrania oraz projekt regulaminu walnego zebrania, które przyjmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 29

Zarząd przygotowuje i przedkłada na walne zebranie niezbędne dokumenty, a w szczególności:

1) sprawozdanie ze swej działalności, w tym sprawozdanie finansowe,

2) projekt planu pracy (programu działania),

3) projekt preliminarza finansowego,

4) projekt uchwały w sprawie opłaty na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego z podaniem terminu jej wnoszenia,

5) projekt uchwały w sprawie opłaty energetycznej z podaniem terminu jej wnoszenia (dotyczy ogrodów zelektryfikowanych),

6) projekt planu prac na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego wynikających z potrzeb ogrodu oraz wysokość ekwiwalentu pieniężnego w przypadku niewykonania tych prac przez członka PZD,

7) projekt planu zamierzeń inwestycyjnych i remontowych, ich kosztorys, źródła finansowania ze wskazaniem udziału członków zwyczajnych w pracach na ten cel.

§ 30

1. Z walnego zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania oraz protokolant.

2. Zarząd przekazuje do okręgowego zarządu w ciągu 14 dni od daty odbycia walnego zebrania uwierzytelnione kopie podjętych uchwał i kopię protokołu powołanej na walnym zebraniu komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków, a z zebrania sprawozdawczo-wyborczego także wykaz wybranych członków organów i delegatów na okręgowy zjazd delegatów (rejonową konferencję) PZD wraz z ich ankietami. Uwierzytelnienie kopii następuje poprzez opieczętowanie pieczęcią rodzinnego ogrodu działkowego, podpisanie ich przez przewodniczącego walnego zebrania oraz aktualnego prezesa zarządu.

3. Dokumentacja walnego zebrania, to znaczy: zawiadomienie o zebraniu, porządek obrad, listę obecności, sprawozdania z działalności zarządu, komisji rewizyjnej i rozjemczej, sprawozdanie finansowe, protokół z obrad, protokoły powołanych komisji, roczny plan pracy (program działania), preliminarz finansowy i podjęte uchwały, a z zebrania sprawozdawczo-wyborczego także protokoły komisji mandatowej i wyborczej są dokumentami chronionymi i powinny być przechowywane ze szczególną starannością.

§ 31

Walne zebranie (konferencja delegatów) jest ważne, jeżeli wypełniło zadania przewidziane statutem i niniejszym regulaminem.

§ 32

1. Nadzwyczajne walne zebranie (konferencja delegatów), zwołane w trybie i na zasadach określonych statutem i niniejszym regulaminem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych członkom Związku.

2. Nadzwyczajne walne zebranie (konferencja delegatów) może być zwołane w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych.

§ 33

W rodzinnych ogrodach działkowych mogą odbywać się zebrania członków o charakterze porządkowym i informacyjnym w sprawach nie zastrzeżonych dla walnych zebrań (konferencji delegatów).