Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ XIII

Składka, opłaty i świadczenia

§ 148

1. Członek PZD uiszcza corocznie:

1) składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Krajową Radę PZD na dany rok kalendarzowy w terminie do 31 maja,

2) opłatę na rzecz ogrodu w wysokości i terminie uchwalonym przez walne zebranie.

2. Składka członkowska jest przeznaczona na funkcjonowanie organów PZD i podlega podziałowi według zasad określonych przez Krajową Radę PZD.

3. Opłata na rzecz ogrodu jest przeznaczona na funkcjonowanie ogrodu, a w szczególności na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa, wywozu śmieci oraz bieżącej konserwacji infrastruktury, i pozostaje w całości do dyspozycji zarządu.

§ 149

1. Uchwałami walnego zebrania można zobowiązać członka Związku do uiszczania:

1) ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny pracy na rzecz ogrodu,

2) opłaty na prowadzoną w ogrodzie inwestycję lub remont,

3) ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny przy prowadzonej w ogrodzie inwestycji,

4) opłaty energetycznej.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, określają wysokość lub sposób wyliczenia poszczególnego świadczenia oraz termin jego uiszczenia.

§ 150

Małżonkowie będący członkami PZD, opłacają jedną składkę członkowską, jedną opłatę na potrzeby ogrodu i inne świadczenia uchwalone przez walne zebranie w wymiarze przypadającym na jedną działkę, z wyjątkiem przypadku określonego w § 67 ust. 3 regulaminu.

§ 151

1. Liczbę godzin i zakres pracy na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego świadczonej przez członka PZD zgodnie z przyjętym planem pracy, ustala na każdy rok walne zebranie. Jeżeli członek PZD nie może wykonać osobiście lub poprzez członka rodziny uchwalonych przez walne zebranie prac na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego w całości lub w części, obowiązany jest wnieść opłatę w wysokości i terminie uchwalonych przez walne zebranie, jako ekwiwalent za nie wykonane prace.

2. Kwoty uzyskane z opłat, o których mowa w ust.1, zarząd przeznacza na opłacenie realizacji zadań uchwalonych przez walne zebranie do wykonania przez członków PZD na rzecz ogrodu.

3. Zarząd może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić członka PZD częściowo lub całkowicie od obowiązku prac na rzecz ogrodu.