Regulamin Rodzinnego Ogrodu

ROZDZIAŁ VII

Przyjmowanie w poczet członków Związku i przydzielanie działek w rodzinnym ogrodzie działkowym

§ 62

1. Osoba ubiegająca się o członkostwo Związku i prawo użytkowania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym składa w zarządzie deklarację członkowską według wzoru ustalonego przez Prezydium Krajowej Rady.

2. W przypadku nowo powstającego ogrodu deklarację, o której mowa w ust. 1, składa się w okręgowym zarządzie.

§ 63

1. Członkostwo Związku i prawo użytkowania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym nabywa się z dniem podjęcia przez zarząd (prezydium okręgowego zarządu) uchwały nadającej członkostwo i prawo użytkowania oznaczonej działki. Na podstawie tej uchwały zarząd (okręgowy zarząd) doręcza nowemu członkowi PZD „Decyzję przydziału działki” i legitymację członkowską.

2. W rodzinnym ogrodzie działkowym, którego grunt jest w użytkowaniu wieczystym PZD – na wniosek działkowca i jego koszt – ustanawia się prawo użytkowania działki w formie umowy notarialnej i dokonuje wpisu do księgi wieczystej.

§ 64

1. Osoba ubiegająca się o członkostwo PZD i prawo użytkowania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym musi spełniać warunki określone w § 9 statutu.

2. Przy przydziale działki właściwy organ PZD powinien uwzględnić funkcję działki, statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym, warunki bytowe oraz miejsce zamieszkania i warunki pracy osoby ubiegającej się o przydział działki.

§ 65

1. Przed podjęciem uchwały o nadaniu członkostwa PZD i prawa użytkowania działki, ubiegający się o przydział działki powinien odbyć organizowane przez PZD szkolenie.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy współmałżonka członka PZD.

§ 66

Jeżeli zarząd odmawia nadania członkostwa PZD i przydzielenia działki, powinien uczynić to w formie uchwały z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie odwołania się do okręgowego zarządu.

§ 67

1. Współmałżonek członka PZD może ubiegać się o nadanie członkostwa PZD i przydział działki użytkowanej przez współmałżonka.

2. Członek PZD oraz jego współmałżonek nie mogą ubiegać się o nadanie prawa użytkowania dodatkowej działki.

3. Współmałżonkowie użytkujący oddzielne działki przed zawarciem związku małżeńskiego zachowują dotychczasowe prawo do tych działek. W stosunku do tych członków PZD nie mają zastosowania przepisy dotyczące opłacania przez współmałżonków jednej składki członkowskiej, jednej opłaty na rzecz ogrodu i innych opłat uchwalonych przez walne zebranie

§ 68

Po podjęciu uchwały o nadaniu członkostwa PZD i przydzieleniu działki w rodzinnym ogrodzie działkowym nowo przyjęty członek PZD wpłaca na konto bankowe rodzinnego ogrodu działkowego lub do kasy ogrodu:

1) wpisowe – w wysokości uchwalonej przez okręgowy zarząd według zasad ustalonych przez Krajową Radę,

2) składkę członkowską za rok bieżący – w wysokości ustalonej przez Krajową Radę,

3) opłatę inwestycyjną – w wysokości ustalonej przez zarząd zgodnie z instrukcją Krajowej Rady,

4) opłatę na rzecz ogrodu uchwaloną przez walne zebranie,

5) inne opłaty wynikające z niniejszego regulaminu uchwalone przez walne zebranie.

§ 69

1. W przypadku przyjęcia do PZD obojga małżonków wpłacają oni jedno wpisowe i jedną opłatę inwestycyjną, a także pobierana jest od nich jedna składka członkowska.

2. Z opłat inwestycyjnych zwolnieni są:

1) członek PZD przy zamianie działek w tym samym ogrodzie,

2) współmałżonek lub osoba bliska – w rozumieniu statutu – przejmująca działkę po członku PZD.

3. W przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód i nadania członkostwa PZD i prawa użytkowania działki byłemu współmałżonkowi członka PZD nie pobiera się wpisowego i opłaty inwestycyjnej.

§ 70

1. Członek PZD, któremu przydzielono działkę, obowiązany jest zapłacić poprzedniemu użytkownikowi uzgodnioną wartość, będących jego własnością urządzeń i nasadzeń znajdujących się na działce.

2. Jeżeli bezpośrednie rozliczenie pomiędzy poprzednim i nowym użytkownikiem jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez nowego użytkownika lub gdy poprzedni użytkownik ma zobowiązania finansowe w stosunku do ogrodu, nowy użytkownik przekazuje należność za urządzenia i nasadzenia zarządowi.

3. Zarząd obowiązany jest poinformować osobę ubiegającą się o członkostwo PZD i prawo użytkowania działki o zobowiązaniach finansowych poprzedniego użytkownika i konieczności rozliczenia się z nim za pośrednictwem zarządu.

§ 71

1. Legitymacja członkowska oznaczona symbolem A jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z praw i przywilejów członka PZD, a także wypełniania czynnego i biernego prawa wyborczego służąc jako mandat do głosowania w czasie walnych zebrań (konferencji delegatów).

2. Legitymacja oznaczona symbolem B przeznaczona jest dla rodziny członka PZD. Dokument ten potwierdza uprawnienia jego posiadacza jedynie do korzystania z działki użytkowanej przez członka swojej rodziny.

§ 72

1. Po wypełnieniu obowiązków określonych w §§ 62, 63, 65 i 68 regulaminu zarząd przekazuje nowemu użytkownikowi działkę.

2. Samowolne przekazanie działki przez dotychczasowego użytkownika zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w § 36 statutu.

3. Samowolne objęcie działki w użytkowanie może stanowić podstawę do odmowy nadania członkostwa PZD i prawa użytkowania działki.